Do kompetencji szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka należą: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Ministrowi podlegają: dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, Główny Geodeta Kraju, komendanci główni: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz szefowie: Obrony Cywilnej Kraju i Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jednym z pierwszych zadań szefa MSWiA będzie formalne połączenie w ramach jednego resortu - spraw wewnętrznych z administracją (w 2011 r. decyzją ówczesnego premiera Donalda Tuska MSWiA zostało podzielone na MSW oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Kolejne rozporządzenie Szydło określa szczegółowy zakres działania minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, do kompetencji której należy informatyzacja oraz łączność. Minister nadzoruje także Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Inne rozporządzenie dotyczy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, który sprawuje nadzór nad sektorami związanymi z gospodarką morską oraz rybołówstwem, w tym nad okręgowymi inspektorami rybołówstwa morskiego.

Ministrowi infrastruktury i budownictwa Andrzejowi Adamczykowi podlega m.in. lokalne planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i transport. Nadzoruje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, głównych inspektorów: nadzoru budowlanego i transportu drogowego oraz prezesów: Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki, w myśl rozporządzenia premier, kieruje dwoma działami administracji rządowej: gospodarką i rozwojem regionalnym. Podlegają mu Prezes Głównego Urzędu Miar oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejne z rozporządzeń Szydło powierza ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu prowadzenie prac w zakresie zorganizowania ministerstwa energetyki i opracowania jego struktury.