Ponad połowa (57 proc.) Polaków jest niezadowolona z rozwoju sytuacji w kraju. Przeciwnego zdania jest 26 proc. badanych, a 17 proc. nie ma na ten temat zdania - wynika z listopadowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Według badań CBOS w ciągu ostatniego miesiąca ubyło osób niezadowolonych (spadek z 68 proc. do 57 proc., tj. o 11 punktów procentowych). Aż o 8 punktów proc. (do 26 proc.) wzrosła grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji.

Minimalnie poprawiły się też opinie o sytuacji politycznej w Polsce. Nadal jednak relatywnie niewielu respondentów (9 proc., wzrost o 2 punkty proc.) wypowiada się o niej pozytywnie. Połowa (50 proc., spadek o 3 punkty proc.) pozostaje krytyczna, a ponad jedna trzecia (35 proc.) określa sytuację na scenie politycznej jako przeciętną.

W porównaniu z poprzednim miesiącem przybyło również osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce (z 13 proc. do 17 proc.), zarazem istotnie ubyło tych, którzy postrzegają ją jako złą (z 45 proc. do 38 proc.). Po kilku miesiącach dominacji krytycyzmu znów - jak podkreśla CBOS - przeważają oceny ambiwalentne, określające obecną sytuację gospodarczą w kraju jako ani dobrą, ani złą (40 proc., wzrost o 3 punkty proc.).

Warunki materialne gospodarstw domowych respondentów, podobnie jak miesiąc temu, najczęściej określane są przez ankietowanych jako przeciętne (45 proc., spadek o 2 punkty proc.), a nieco rzadziej jako dobre (41 proc., wzrost o 4 punkty proc.). Mniej więcej co siódmy Polak (14 proc., spadek o 2 punkty proc.) jest niezadowolony ze swej sytuacji materialnej.

Według CBOS zdecydowanie mniej pesymistyczne niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Wprawdzie nadal tylko nieliczni (10 proc., wzrost o 2 punkty proc.) uważają, że się ona poprawi, jednak istotnie zmniejszył się (o 11 punktów proc., do 35 proc.) odsetek tych, którzy prognozują jej pogorszenie. Tym samym obecnie znów dominujące jest przekonanie, że w ciągu kolejnego roku sytuacja w Polsce się nie zmieni (47 proc., wzrost o 7 punktów proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony 8-17 listopada tego roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.