"Polskie społeczeństwo" - taki tytuł nosi nowy podręcznik przygotowany specjalnie dla uczniów niemieckich przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Publikacja przeznaczona jest dla uczniów klas wyższych, czyli X-XII.

Podręcznik, pod redakcją Matthiasa Kneipa i Manfreda Macka, pokazuje szeroki wachlarz zagadnień politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych współczesnej Polski.

"W jaki sposób Polska z satelickiego kraju komunistycznego przeszła do demokracji parlamentarnej? W jaki sposób przeszła od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej? Jaka zmieniały się relacje polsko-niemieckie? Jaką role odgrywa obecnie Polska w polityce międzynarodowej? Na te i inne pytania odpowiada ta publikacja" - napisali we wstępie do książki Kneip i Mack.

Podręcznik "Polskie społeczeństwo" (Polnische Gesellschaft) opublikowało berlińskie Wydawnictwo Cornelsen, a sfinansowała go Fundacja Roberta Boscha.

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są takim tematom jak np. system polityczny, stosunki międzynarodowe, gospodarka, mniejszości, migracje, kultura, media, edukacja, czy religia. Do każdego tematu podana jest literatura uzupełniająca, w tym adresy do tekstów dostępnych w internecie. W każdym rozdziale obok informacji o Polsce, zamieszczony jest materiał umożliwiający porównanie z Niemcami; np. schematowi przedstawiającemu system polityczny w Polsce odpowiada schemat przedstawiający system polityczny w Niemczech. Całość publikacji uzupełniona jest kalendarzem wydarzeń 1989-2011, słownikiem pojęć. Towarzyszy jej CD-ROM.

Zdaniem autorów, podręcznik ma ułatwić nauczanie o Polsce i Polakach, zainteresować niemieckich uczniów krajem za ich wschodnią granicą i przyczynić się do zwalczania uprzedzeń i stereotypów. Stanowić może też pomoc w przygotowaniu wycieczek klasowych i organizacji wymiany uczniowskiej.

Wcześniej wydawnictwo Cornelsen opublikowało dwa inne podręczniki dla niemieckich uczniów opracowane przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich: "Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich" oraz "Literatura polska i polsko-niemieckie kontakty literackie".

Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut - DPI) jest ośrodkiem informacyjno-badawczym, którego zadaniem jest pogłębianie wzajemnej wiedzy na temat życia społeczno-politycznego i kulturalnego w Polsce i w Niemczech. Zadanie to instytut realizuje przez projekty badawcze, organizację naukowych i publicznych form dyskusyjnych, własne serie wydawnicze oraz koordynację sieci polsko-niemieckich kontaktów.

Założony został w 1980 roku w Darmstadt, z inicjatywy m.in. Karla Dedeciusa w celu polepszenia stosunków między obu narodami.