Prezydent podpisał nowelę ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane


Warszawa, 09.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelę ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane, która dostosowuje przepisy o koncesji na roboty budowlane do nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), które ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.
"Celem ustawy jest, w myśl uzasadnienia do jej projektu, wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi" – czytamy w komunikacie.
Nowela obejmuje zmiany związane z prawidłową transpozycją przepisów dyrektywy 2014/23/UE, w szczególności dotyczące przesłanek wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji oraz podstaw wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji.
Wprowadza kwotę szacunkową wartości umów koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. Zrezygnowano z posługiwania się w ustawie kwotą wyrażoną w walucie euro i wprowadzono stały próg stosowania ustawy wyrażony w złotych. Próg ten będzie wynosił 130 tys. zł, co stanowi w przybliżeniu równowartość 30 tys. euro.
Dostosowano także do regulacji unijnych przepisy dotyczące definicji zamawiającego, wyłączeń, koncesji mieszanych oraz podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o zawarcie umowy koncesji.
Ustawa zawiera liczne zmiany do ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Są to m.in:
- uchylenie stosowania procedury zamówień do zamówień bagatelnych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł, lecz nie mniejszych niż 50 tys. zł;
- odejście od ograniczania zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat;
- wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającą stosowanie przepisu i oddającą w pełni pierwotny zamiar ustawodawcy;
- wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą członek KIO nie może podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach;
- zobowiązanie zamawiającego do niezwłocznego informowania organu kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli i udostępnienia jej wyników.
(ISBnews)