Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaapelowała do swoich członków, by składali oświadczenie, w przypadku, jeśli przepisy wyłączają ich z możliwości kierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii.

"Z uwagi na nowelizację ustawy, której zapisy m.in. nakładają na izby lekarskie obowiązek przekazania wojewodzie lub ministrowi zdrowia list lekarzy i lekarzy dentystów, na podstawie których będzie on kierował do pracy przy zwalczaniu epidemii, zachęcamy wszystkich członków OIL w Warszawie, których przepisy wyłączają z możliwości kierowania do takiej pracy, do składania oświadczeń do naszej Izby. Pozwoli to uniknąć wystawiania przez wojewodę błędnych decyzji, czyli m.in. skierowań dla rodziców małych dzieci czy kobiet ciężarnych" - wyjaśniła OIL.

Równocześnie zaznaczyła, że takie oświadczenia jest dobrowolne, a związane jest ono wyłącznie z kwestią kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Mają być one przekazane wyłącznie wojewodzie lub ministrowi zdrowia, na uprzedni wniosek, na podstawie znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Izba przypomniała, że zgodnie z przepisami tej regulacji (art. 47 ust. 3) do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie można skierować m.in. osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Delegowanie do takiej pracy nie mogą być również kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 lat lub wychowujące dziecko do 14 lat lub dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto z takiej pracy wyłączone są osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną.

W przypadku, gdy dziecko do 18 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Izba zaapelowała, by członkowie izby spełniający co najmniej jedno z kryteriów, poza tym dotyczącym wieku (to izba jest w stanie ustalić na postawie posiadanego numeru pesel) składali takie oświadczenie na adres wskazany na stronie https://izba-lekarska.pl/. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała