Senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza przyjęły bez poprawek, senacki projekt ustawy posłów KO wprowadzający m.in. zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w okresie do 90 dnia po odwołaniu takiego stanu.

We wtorek połączone komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Autorami projektu jest grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej (KO). Projekt przedstawiał senator Adam Szejnfeld (KO).

Senatorowie zdecydowali o przyjęciu projektu bez poprawek.

Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, jego celem jest rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanej dalej "specustawą COVID-19").

"W założeniu projektodawcy proponowane rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywne skutki epidemii zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są wprawdzie olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa, niemniej brak kompletnego wachlarza rozwiązań systemowych, które pozwolą przeciwdziałać skutkom epidemii, koszty te wielokrotnie zwiększy" - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie ustawy proponuje się m.in. umożliwienie złożenia do właściwego organu albo właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosku o wydawanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów (interpretacji indywidualnej), z których wynika obowiązek publicznoprawny; wsparcie przedsiębiorców, którzy zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności. Autorzy projektu proponują, aby podmioty te mogły otrzymać z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym m.in. ponoszonych na podstawie umowy: na dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej, na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, a także najmu lub dzierżawy.

Kolejne rozwiązania zawierają wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności przez mikroprzedsiębiorcę, w tym zatrudniającego pracowników, na okres do sześciu miesięcy. Zgodnie z projektem, w trakcie zawieszenia pracownikowi mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwało świadczenie postojowe.

Projekt zakłada zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanu, który obowiązywał, jako ostatni, zakazu handlu w niedzielę, wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w niedzielę oraz czynności związanych z handlem w niedzielę.

"Oczekuje się, że projektowana ustawa poprawi rozwiązania systemowe regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dzięki czemu negatywny wpływ pandemii oraz działań, mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego jednostkę chorobową COVID-19 na sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych będzie zmniejszony" - czytamy.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.