Jak zaznaczyło ministerstwo, najważniejsze wyzwania postawione przed nowym komendantem to reforma organizacyjna OHP, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie.

„Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne cele, jakie stoją przed nowym szefem tej instytucji, to przede wszystkim jej reorganizacja, wyznaczenie kierunków działania, a także - odpowiadając oczekiwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy w Polsce – nowoczesne kształcenie pracowników w wymiarze zawodowym” - oświadczył Gowin.

„Szczególny nacisk położymy na kształcenie młodzieży oraz na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem. Przed nami również wyzwania związane z planowaną reformą OHP” – dodała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Jak podało ministerstwo, główne cele reformy OHP to reorganizacja struktur z naciskiem na zróżnicowanie potrzeb lokalnych związanych z Polską Strefą Inwestycji i innymi instytucjami podległymi MRPiT; wprowadzenie systemu kwalifikacji zawodowych wraz z procesem rekwalifikacji gospodarczej w zakresie nowoczesnych technologii i konkurencyjności rynku pracy; poprawa warunków dostępu do usług OHP; wykorzystanie połączenia resortów przedsiębiorczości i pracy w celu modernizacji i restrukturyzacji rynku pracy; budowa wizerunku OHP jako instytucji, która może wprowadzać na rynek dobrze wykwalifikowanych rzemieślników, jakich brakuje obecnie w zakładach pracy; nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi, przedsiębiorcami i administracją lokalną.

Ministerstwo przypomniało, że OHP to państwowa jednostka, do której zadań należy m. in. wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży; podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania; wspieranie inicjatyw przeciwdziałającym bezrobociu i wychowania w procesie pracy.

OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych - podkreślił ministerstwo.

Jak podał także resort, nowy komendant główny OHP posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz na stanowiskach kierowniczych, prowadził także samodzielną działalność gospodarczą. Był m. in. kierownikiem sekcji w Telekomunikacji Polskiej, koordynatorem ds. inwestycji w spółce Enea Operator oraz członkiem zarządu w GK Enea.