Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała we wtorek odrzucenie części poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowela zawiera m.in. zmiany związane z modyfikacją europejskiego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

Jedna z poprawek Senatu, których odrzucenie zarekomendowała Sejmowa Komisja ASW, dotyczyła wykreślenia art. 6. Poprawka podczas drugiego czytania w Sejmie została zgłoszona przez posłów PiS. Jak wyjaśniał w Senacie wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki art. 6 dotyczył pomocy rozwojowej i humanitarnej. Jak dodał, posłom chodziło o możliwość skuteczniejszego i szybszego reagowania w sytuacjach związanych np. z wysyłaniem pomocy w związku z koronawirusem.

Kolejna z senackich poprawek, której odrzucenie zarekomendowała Sejmowa Komisja ASW dotyczyła art. 9 ust. 2 i jego - jak wskazywano w Senacie - niezgodności z konstytucją "przez naruszenie zasady proporcjonalności przy wyborze uregulowania".

"Kwestia dotyczy pracowników będących tzw. urzędnikami imigracyjnymi niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej, w stosunku do których ustawa wprowadza obowiązek zasięgnięcia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności" - mówiła przedstawiając sprawozdanie wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

Morawska-Stanecka wskazywała, że "w przypadku uzyskania w tym trybie informacji o skazaniu pracownika prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownik ten zostanie przeniesiony na inne stanowisko lub jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu". Jak jednak dodała, przepis ten nie zawiera kryteriów będących podstawą do dokonania wyboru pomiędzy przeniesieniem a zwolnieniem.

Nowela dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem PE i Rady Unii Europejskiej. Reguluje m.in. postępowania dotyczące wydawania, cofania i unieważniania wiz, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Wprowadza poza tym szczególne terminy wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmienia także przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. W celu ujednolicenia procedury wydawania wiz Schengen i wiz krajowych zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy krajowej związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o cudzoziemcach.

Ze względu na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen na granicy, określonych w kodeksie wizowym, konieczna była też zmiana ustawy o opłacie skarbowej.

Celem noweli jest również wprowadzenie odpowiednich środków pozwalających na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego. Dokument podzielono na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych mają poprawić bezpieczeństwo granic Polski i proces identyfikacji tożsamości. Chodzi o to, że USA wymagają, aby urzędnicy imigracyjni w państwie objętym programem ruchu bezwizowego byli sprawdzani pod względem karalności.

Zgodnie z nowymi przepisami, wszyscy polscy urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych będą sprawdzani pod względem karalności. Chodzi o czyny zabronione, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym.

Nowela ma również usprawnić proces niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej w sytuacji nagłych kryzysów.

Zakłada również zmiany w zakresie podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej, jak i jeden z wymogów wjazdu na terytorium RP w oparciu o taką wizę. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk