Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) ruszy niebawem - po wejściu ustawy w życie, natomiast Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) z początkiem 2021 roku - powiedział PAP wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Dodał, że na zwroty dla klientów biur podróży ma trafić 300 mln zł.

Jak zaznaczył Gut-Mostowy, fundusze (TFZ oraz TFP - PAP) rozpoczną swoją działalność niebawem. "Fundusz Zwrotów ruszy niezwłocznie po wejściu w życie ustawy, natomiast Fundusz Pomocowy po 1 stycznia 2021 roku" - podał.

Wskazał, że od razu po utworzeniu TFZ będzie można uruchomić zwroty dla klientów biur podróży, i że "na ten cel ma trafić 300 mln zł".

"W powołaniu TFP chodzi o to, aby turoperatorzy mieli większe bezpieczeństwo prowadzenia swoich działalności gospodarczych" - zaznaczył Gut-Mostowy.

Przypomniał, że utworzenie obu Funduszy przewiduje ustawa (o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), którą Sejm uchwalił w sierpniu. Po wniesionych w Senacie poprawkach ustawa ponownie wróci do Sejmu.

Wiceszef resortu rozwoju wyjaśnił, że nowe regulacje umożliwią ubieganie się przez organizatorów turystyki o wypłatę - na rzecz podróżnych - pieniędzy wpłaconych na poczet imprez turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii Covid-19.

Natomiast powołanie Turystycznego Funduszu Pomocowego ma na celu wsparcie organizatorów turystyki w przyszłości, w sytuacjach podobnych do obecnego kryzysu.

Przypomniał, że zgodnie z przepisami powołującymi Fundusz, ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu zapewnione będą wypłaty dla organizatorów turystyki na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane, z powodu wystąpienia - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej - nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Według zapisów ustawy, aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę, musi przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej, być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki, złoży poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty, dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy, złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach, dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych - imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Z kolei to podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana.

Jak przypomina MR, wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

Turystyczny Fundusz Pomocowy z kolei ma zapewnić pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.