PiS w 2019 r. zgromadziło 41 mln 336 tys. zł, a PO - 41 mln 688 tys. zł, obie partie zaciągnęły kredyty: PiS na 20 mln zł, a PO na 24,5 mln zł. Przychody PSL wyniosły 7 mln 866 tys. zł, a SLD - 5 mln 777 tys. zł - wynika ze sprawozdań finansowych partii politycznych za ub. rok opublikowanych przez PKW.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok.

Zgodnie z informacjami na stronie PKW, obowiązek złożenia sprawozdań za 2019 r. ciążył na 85 partiach politycznych wpisanych do ewidencji; w ustawowym terminie (do 31 marca) sprawozdania złożyły 74 partie, po upływie terminu ustawowego sprawozdania złożyły trzy partie, osiem partii nie złożyło sprawozdań. Ponadto sprawozdania złożyły dwie partie wykreślone z ewidencji partii politycznych w 2019 r.

Z opublikowanych przez PKW sprawozdań partii politycznych wynika, że przychody PiS w 2019 r. (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 41 mln 336 tys. zł, w tym kwota subwencji to 18 mln 543 tys. zł. Kwota pochodząca od osób fizycznych - to 900 tys. 150 zł, składki członkowskie - 537 tys. zł, darowizny - 364 tys. zł, odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 76 tys. zł. PiS zaciągnęło kredyt w wysokości 20 mln zł.

Na Fundusz Wyborczy PiS wpłynęło - 49 mln 890 tys. zł, w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych opiewają na 19 mln 989 tys. zł, z rachunku bieżącego partii przekazano 18 mln 500 tys. zł. Kwota pochodząca z subwencji to 7 mln 600 tys. zł. Wydatki PiS w związku z wyborami w 2019 r. wyniosły 48 mln 859 tys. zł, w tym na wybory parlamentarne - 31 mln 707 tys zł, a do europarlamentu - 17 mln 150 tys.

Przychody Platformy Obywatelskiej w 2019 r. (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 41 mln 688 tys. zł, w tym kwota subwencji - 15 mln 466 tys. zł, kwota pochodząca od osób fizycznych - 947 tys. zł, odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 6 tys. 676 zł. PO zaciągnęło dwa kredyty bankowe w łącznej kwocie 24 mln 500 tys. zł.

Wpływy Funduszu Wyborczego wyniosły 42 mln 498 tys. zł, w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 18 mln 107 tys. zł, z rachunku bieżącego partii przekazano 23 mln 81 tys. zł, kwota pochodząca z subwencji to 1 mln 101 tys. zł.

Wydatki PO w związku z wyborami w 2019 r. wyniosły 42 mln 442 tys. zł, w tym na wybory parlamentarne - 29 mln 947 tys zł, a do europarlamentu - 12 mln 485 tys.

Polskie Stronnictwo Ludowe w 2019 r. miało 7 mln 866 tys. zł przychodów, z czego 4 mln 477 tys. zł stanowiła subwencja budżetowa. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek ludowców 1 mln 870 tys. zł. Stronnictwo zaciągnęło też kredyt w wysokości 1,5 mln zł.

Wpływy Funduszu Wyborczego PSL wyniosły 10 mln 841 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 8 mln 669 tys. zł. Wydatki PSL w związku z wyborami w 2019 r. wyniosły 10 mln 827 tys. zł, w tym na wybory parlamentarne - 8 mln 479 tys zł, do europarlamentu - 2 mln 321 tys., a do organów samorządu terytorialnego - 20 tys. 828 zł.

Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2019 r. miał 5 mln 777 tys. zł przychodów, większość tej kwoty stanowiła subwencja budżetowa - 4 mln 319 tys. zł. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek Sojuszu 995 tys. zł.

Wpływy Funduszu Wyborczego SLD wyniosły 12 mln 348 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 7 mln 284 tys. zł, kwota pochodząca z subwencji - 1 mln 30 tys. zł. Wydatki w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego wyniosły 6 mln 246 tys. zł. Wydatki z Funduszu Wyborczego wyniosły 12 mln 294 tys. zł, w tym na wybory parlamentarne - 9 mln 570 tys. zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego - 2 mln 503 tys. zł, a do organów samorządu terytorialnego - 212 tys. zł.

Lewica Razem w 2019 r. zgromadziła 3 mln 536 tys. zł, w tym kwota subwencji - 3 mln 146 tys. zł. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek Partii Razem 385 tys. zł. Wpływy Funduszu Wyborczego wyniosły 823 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 30 tys. zł, kwota pochodząca z subwencji - 750 tys. zł.

Konfederacja Wolność i Niepodległość w 2019 r. zgromadziła 2 mln 30 tys. zł, cała ta kwota pochodziła od osób fizycznych (składki i darowizny). W Funduszu Wyborczym partia zgromadziła 1 mln 730 tys. zł, kwota ta w całości przeznaczona została na wydatki związane z wyborami parlamentarnymi.

Przychody Nowoczesnej w 2019 r. (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 425 tys. zł. Są to w większości - 411 tys. zł - środki pochodzące od osób fizycznych (składki i darowizny). W Funduszu Wyborczym Nowoczesna zgromadziła 7 tys. 410 zł.

W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Natomiast jeśli odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencję, wtedy traci ona do niej prawo na trzy lata.

Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów oraz koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów.