Sejm po I czytaniu skierował w środę do komisji finansów publicznych kolejny rządowy projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Przewiduje m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu; zwiększenie ochrony pożyczkobiorców, wsparcie sektora drzewnego.

Komisja finansów ma się zając projektem jeszcze w środę. W ocenie rządu, pakiet projektowanych rozwiązań będzie miał na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki.

Projekt zakłada m.in. Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców co umożliwi funkcjonowanie podmiotom gospodarczym udzielania przez ARP pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Kolejne rozwiązanie to umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Projekt zakłada wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Projektodawcy chcą także wydłużyć terminy obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych).

Projekt noweli umożliwia zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy "m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej, co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie".

Inne rozwiązanie zapisane w projekcie zakłada wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. "Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych (szereg ułatwień dla uczestników rynku)" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada też czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Ma to obniżyć koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych.

"Mając na względzie cele gospodarcze, szereg planowanych rozwiązań ma znaczący wymiar społeczny. Uznając potrzeby wynikające z problemów finansowych przedsiębiorstw, przedmiotowa interwencja legislacyjna będzie także pozytywnie wpływała na ochronę osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe, zwiększenie wsparcia pochodzącego z funduszu alimentacyjnego czy też bezpośrednie wsparcie pracowników pomocy społecznej jako jednej z grup szczególnie zaangażowanych w trakcie trwania epidemii COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie napisano, że nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem kilku artykułów. (