Zgoda na zmianę harmonogramów odbioru drewna, obniżenie kar umownych, regulacja cen drewna odzwierciedlająca aktualną sytuację rynkową - m.in. takie ułatwienia dla firm z sektora leśno-drzewnego wdrożyły bądź planują wdrożyć Lasy Państwowe w związku z pandemią koronawirusa.

Lasy podkreśliły na swojej stronie internetowej, że pandemia spowodowała, że zarówno obywatele jak i przedsiębiorcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

"+Globalna wioska+, która w różnych wymiarach przynosiła wszystkim wiele korzyści, tym razem okazała się katalizatorem ogromnego zagrożenia (...) dostrzegamy, że kluczową obecnie sprawą dla przetrwania i zachowania zdolności do działania, gdy rynek wróci do normy, jest zapewnienie płynności finansowej. Dlatego Lasy Państwowe intensywnie pracują nad nowymi rozwiązaniami, a część już wdrożyły" - zapienił dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny.

Reklama

Przedsiębiorstwo podkreśliło, że wszystkie postulaty przemysłu drzewnego, kierowane zarówno do LP jak i ministerstw odpowiedzialnych za gospodarkę oraz ochronę zasobów naturalnych, są wnikliwie analizowane. Wprowadzone, jak i planowane działania maja na celu stworzenie pakietu rozwiązań dla branży leśno-drzewnej łagodzącego w możliwym stopniu skutki kryzysu wywołanego koronawirusem.

Reklama

"Mieliśmy nadzieję, że prace legislacyjne nad rządową +Tarczą antykryzysową+ przyniosą zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dzięki którym będziemy mogli zrealizować państwa (branży - PAP) postulaty, w szczególności: odstąpić od naliczania ustawowych odsetek w wysokości 4,5 proc. za okres od 31 dnia, liczonego od dnia wydania drewna i doręczenia faktury do dnia terminu płatności dla LP" - podkreślono.

Lasy wydłużyły już maksymalny termin płatności do 90 dni, mimo że ustawowy maksymalny termin wynosi 60 dni.

Przedsiębiorstwo planowało również odstąpić od naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 11,5 proc., a także rekompensat w wysokości 40/70/100 euro za koszty dochodzenia należności wynikające z opóźnienia w zapłacie faktury.

"W związku z informacjami o tworzeniu kolejnej +Tarczy antykryzysowej+, mającej wprowadzić dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców, apelujemy do państwa o dalsze zgłaszanie tych propozycji w procesie legislacyjnym. Ze strony LP takie postulaty również zostały przekazane administracji rządowej. PGL LP w trybie natychmiastowym dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną przyjęte przez parlament RP i podpisane przez prezydenta RP" - zapewnił Konieczny.

Lasy poinformowały, że niezależnie od zmian legislacyjnych wdrożyły już, bądź planują wdrożyć rozwiązania, które mają ułatwić funkcjonowanie branży leśno-drzewnej.

Jak wyjaśniono, wyrażono zgodę na zmiany harmonogramów odbioru drewna, polegające na przesunięciu mas drewna do odbioru na późniejsze terminy. "Zważywszy na trudny dziś do przewidzenia rozwój sytuacji w drugim kwartale br., LP dopuszczają przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób, aby umowy sprzedaży z PL-D (portalu leśno-drzewnego) zostały zrealizowane w całości do końca 2020 r., a umowy z e-drewna systemowego do końca pierwszego półrocza, z kroczącymi terminami wydłużenia w obu przypadkach" - wytłumaczono.

Jak dodano, wymóg realizacji wykonania 80 proc. umowy - przez końcem przedostatniego miesiąca jej obowiązywania - zostanie skorygowany w trakcie realizacji umów.

Lasy poinformowały ponadto, że korekty harmonogramów nie będą powodowały obowiązku zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu.

"Jednocześnie w przypadku zawieszenia odbioru drewna przypadającego w harmonogramach na drugi kwartał br., zaprzestajemy naliczania kar umownych za ten okres. Nie będzie on również brany pod uwagę przy rozliczaniu kar umownych na koniec obowiązywania umowy" - czytamy na stronie internetowej LP.

Jeżeli przedsiębiorcy będą chcieli dokonać korekt, powinni się kontaktować w tej sprawie bezpośrednio z jednostkami organizacyjnymi LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.

Lasy dodały, że przedsiębiorstwo znacząco obniży też wysokość kar umownych.

Lasy Państwowe zapowiedziały ponadto, że po dokonaniu analiz prawnych mają zmienić ceny drewna, które będą odzwierciedlać aktualną sytuację rynkową.

"Będzie to wiązało się z wprowadzeniem mechanizmu rynkowego na czas oznaczony. Przypominamy przy tej okazji, że już 31 marca br. regionalne dyrekcje LP otrzymały wytyczne dotyczące możliwości dalszych korekt w ustaleniu cen otwarcia na aukcjach e-drewno w odniesieniu do tzw. drewna trudno zbywalnego" - dodano. Przedsiębiorstwo rozważa też bardziej elastyczne podejście do form zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży drewna, które powinny uwzględnić interes Skarbu Państwa.

Od 1 kwietnia Lasy Państwowe uruchomiły "Panel Kontrahenta", umożliwiający firmom śledzenie procesów związanych z obrotem drewnem (https://kontrahent.lasy.gov.pl).