Projekt zmian w Prawie bankowym, który implementuje unijne prawo w celu zwiększenia odporności instytucji finansowych, ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale tego roku - wynika z informacji podanych w wykazie prac legislacyjnych RM.

Tzw. pakiet CRD V/CRR II jest wynikiem przeprowadzonej przez UE reformy regulacji usług finansowych w celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych prowadzących działalność w unijnym sektorze finansowym. Nad przełożeniem na polski grunt tych przepisów pracuje Ministerstwo Finansów.

Jak podano, projektowane przepisy będą odnosić się do zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej.

Według informacji podanych w wykazie, finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych. Ponieważ instytucja kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, konieczne jest, by niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej.

W związku z tym wprowadzona zostanie procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

W szczególności wprowadzony zostanie obowiązek posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

Ponadto, oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem, zmiany przewidują wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej.

Jak podano, w związku z tym, że niektóre wymogi zostały uznane za zbyt uciążliwe dla małych firm, zdecydowano o zwolnieniu małych instytucji oraz pracowników otrzymujących niskie wynagrodzenie zmienne ze stosowania polityki wynagrodzeń. W celu zapewnienia zbieżności praktyk nadzorczych oraz wspierania równych warunków prowadzenia działalności przez instytucje i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Unii, doprecyzowano też zasady stosowania polityki wynagrodzeń poprzez zdefiniowanie kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji; wskazano też kryteria na potrzeby identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń.

Według planowanych zmian, podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku zostanie zobowiązany do dostarczenia, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, informacji o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy.

Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma upoważnienie do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji. Organ nadzoru zostanie umocowany do nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości. Dodatkowe obowiązki mogą zostać nałożone tylko w sytuacji, gdy są odpowiednie i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w którym są wymagane, zaś żądane informacje nie mogą powielać się.

Przewiduje się także rozszerzenie katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej.

Według zakładanych zmian bufor ryzyka systemowego stanie się narzędziem bardziej elastycznym, gdyż dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór, a po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji. Dzięki tej zmianie dopasowanie narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego ma stać się łatwiejsze. Nowa regulacja ma też zmienić zasady wyliczenia bufora ryzyka systemowego. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś