Granicę w Chyżnem będą mogli przekraczać podróżujący samochodami osobowymi: obywatele Polski; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski; cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Zamknięte zostaną również przejścia graniczne ze Słowacją z woj. śląskiego i woj. podkarpackiego, z wyjątkiem przejścia w Barwniku, które będzie funkcjonowało na podobnych zasadach, co przejście w Chyżnem.

Od niedzieli do odwołania Polscy obywatele, którzy wrócą do kraju, będą zarejestrowani, przebadani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanna nie będzie obowiązkowa dla osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. (PAP)

autor: Szymon Bafia