Rozporządzenia rządu usankcjonują wprowadzone zmiany organizacyjne w Radzie Ministrów, m.in. utworzenie nowych resortów związanych z gospodarką - wynika z czterech projektów opublikowanych w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Pierwszy projekt, nowelizujący rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii, przewiduje zmianę nazwy „Ministerstwo Energii” na nazwę „Ministerstwo Aktywów Państwowych”. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projekt jest związany z powołaniem nowego ministra aktywów państwowych, który kieruje działami administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin. Został nim Jacek Sasin.

Drugi projekt dotyczy zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska. Zmienia się w nim nazwę „Ministerstwo Środowiska” na „Ministerstwo Klimatu”.

Projektowane rozporządzenie, jak uzasadniono, jest z powołaniem nowego ministra – ministra klimatu, który kieruje działem administracji rządowej – środowisko. Ministrem tym został Michał Kurtyka.

Kolejny projekt - rozporządzenia "w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej" przewiduje utworzenie tego resortu w drodze przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, przekształcenie to będzie polegać na wyłączeniu z dotychczasowego MIiR komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu. Ministrem FiPR jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Natomiast "projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju" mówi o przekształceniu dotychczasowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które będzie polegać na włączeniu do tego resortu, obsługującego sprawy gospodarcze, komórek organizacyjnych: dotychczasowego MiIR obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu; dotychczasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki obsługujących sprawy działu turystyka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

"Utworzenie ministerstwa związane jest z powołaniem nowego Ministra Rozwoju" - wyjaśniono w uzasadnieniu. Szefową tego resortu została dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.