Senat wniósł w środę poprawki do nowelizacji ustawy dot. dodatkowego wsparcia dla OSP. Poprawki zgłoszone przez posła PiS Andrzeja Pająka jako wniosek mniejszości zakładają powrót do pierwotnego rozdziału środków dla OSP. Teraz nowela wróci do Sejmu.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 57 senatorów, przeciw było 9, wstrzymało się 16. Wcześniej senatorowie opowiedzieli się za odrzuceniem wniosku Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalenie ustawy bez poprawek.

Nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej uchwalono na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Posłowie przyjęli wówczas jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, która zmienia zasady rozdziału środków dla jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakładała, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy.

We wtorek przyjęcie nowelizacji ustawy bez poprawek zarekomendowała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - za głosowało czterech senatorów, przeciwko było trzech. W związku z tym poprawki zakładające powrót ustawy do pierwotnego brzmienia zgłoszone przez senatora Andrzeja Pająka (PiS) rozpatrywane były jako wniosek mniejszości.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zielińskie podczas debaty w Senacie zwracał uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązującą zasadą środki z budżetu państwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są przekazywane bezpośrednio do tych jednostek, a nie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast - jak wskazał - środki samorządów są przekazywane bezpośrednio przez samorząd. "Jeden organ drugiego nie rozlicza" - podkreślał wiceszef MSWiA.

Zieliński zaznaczył, że ta zasada znalazła się w pierwotnej wersji proponowanych przepisów oraz zachęcał do powrotu do tej wersji nowelizacji.

Wcześniej - na wtorkowym posiedzeniu komisji o powrót do pierwotnego brzmienia rządowego projektu prosił również wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski. "To są środki, które wygospodarował rząd Rzeczypospolitej, on jest dysponentem na mocy ustawy budżetowej (...), w związku z tym czysto formalnie to rząd powinien zachować kontrolę nad wydatkowaniem tych środków, ponieważ to rząd przed Sejmem odpowiada za prawidłowość wydatkowania środków publicznych" - mówił wiceminister.

Sprawozdawca Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Waldemar Sługocki (PO-KO) w debacie senackiej zwracał uwagę, że przekazywanie środków dla OSP za pośrednictwem samorządów jest ważne m.in. z uwagi na to, że OSP są wspierane przez samorządy od początku ich istnienia. Zaznaczył również, że w taki sposób przekazywane są m.in. środki na realizację programu 500 plus.

"Zastanawiam się, na ile OSP nie są właśnie przedmiotem rywalizacji politycznej pomiędzy rządem PiS i panem prezesem Waldemarem Pawlakiem - prezesem OSP. Czy nie jest to walka o wpływy, walka o elektorat, walka o środowisko OSP tak silnie osadzone i związane ze środowiskiem wiejskim" - mówił.

Senatorowie podczas debaty pytali również o to, dlaczego w noweli zawarto przepis o skróceniu vacatio legis. Zgodnie z tymi przepisami nowela wchodzi w życie z dniem następnym po dniu jej ogłoszenia.

"Chcemy jak najszybciej wspierać ochotnicze straże pożarne. Droga opozycjo, czy chcecie, aby strażacy ochotnicy nie otrzymywali tych pieniędzy jeszcze przez jakiś czas?" - pytał wiceminister Jarosław Zieliński.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

"Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania" - podkreślało MSWiA.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

MSWiA podkreślało, że te zadania - choć wykonywane przez ochotnicze straże pożarne od lat - obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. "W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł" - wskazał resort.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk