Projekt zakładający zniesienie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu prawa do emerytury przez funkcjonariuszy m.in. Policji, PSP, CBA i innych służb - to jeden z punktów wtorkowego posiedzenia rządu. Ministrowie zajmą się też m.in. propozycją dot. stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Pod nieobecność premiera Mateusza Morawieckiego, który przebywa w Brukseli na szczycie UE, obradom rządu przewodniczy wicepremier Piotr Gliński.

Rząd zajmie się projektem nowelizacji m.in. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Obecnie emerytura przysługuje funkcjonariuszom tych służb zwolnionym ze służby, którzy w dniu zwolnienia mają ukończone 55 lat i odsłużyli co najmniej 25 lat. Projekt zakłada m.in. usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia prawa do emerytury. Wprowadzone mają też być m.in. zapisy o odpłatności w wysokości 100 proc. stawki godzinowej za czas służby funkcjonariuszy przekraczających normy określone dla poszczególnych formacji, przy przyjęciu sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego w 2019 roku.

Ministrowie zajmą się ponadto m.in. projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada zamianę odwróconego VAT i odpowiedzialności solidarnej na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo - jak poinformowani - "z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości możliwe będzie objęcie mechanizmem podzielonej płatności także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części, i akcesoria".

Reklama

Rząd zajmie się także przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Jak wskazują w uzasadnieniu autorzy projektu, w obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Zdaniem autorów projektu, propozycja wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia przyczyni się do bardziej sprawiedliwego sposobu wynagradzania pracowników otrzymujących pensje na najniższym poziomie, poprawy ich sytuacji dochodowej, a także przywróci odpowiednią funkcję dodatkowi do wynagrodzenia przysługującemu za staż pracy.

Reklama

Rząd będzie pracował też nad zmianami w Prawie własności przemysłowej. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie usprawnień w postępowaniu przed Urzędem Patentowym oraz jego skrócenie. Skrócony ma zostać o miesiąc termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji dotyczącej ponownego rozpatrzenia sprawy przez Urząd i skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego, a także wprowadzona ma być szybka ścieżka procedury i ma być ona skrócona do mniej niż jednego miesiąca. Projektowana zmiana przewiduje również "rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemysłowe i znaki towarowe, mające na celu wsparcie przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej".

Rząd będzie też pracował nad projektem noweli ustawy ws. o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przygotowany przez resort rolnictwa projekt przewiduje, że kupno produktów rolnych poniżej cen referencyjnych będzie karane, chyba że dostawca będzie chciał je sprzedać taniej i złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie. Ministerstwo tłumaczy, że na rynku rolnym często dochodzi do niczym nie uzasadnionego "zakupu od rolników produktów rolnych po cenach rażąco niskich, które nie tylko nie gwarantują zysku, lecz często nie pokrywają kosztu wytworzenia produktu".

Projektowane przepisy mają m.in. rozszerzyć wymóg zawierania umów na wybrane produkty rolne - wiśnie, porzeczki czarne, jabłka, truskawki, maliny, aronię, a także świnie żywe; obejmą również pośredników, czyli podmioty, które nie zbywają tych produktów bezpośrednio konsumentom końcowym, lecz kolejnym podmiotom w łańcuchu dostaw żywności - np. przetwórcom, dystrybutorom żywności. Ponadto, nowe przepisy rozszerzyć mają katalog produktów rolnych objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych w zakresie ziemniaków, rzepaku i rzepiku.

Rząd zajmie się również przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projektem ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Projekt m.in. zakłada rozszerzenie listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej o podmioty z krajów członkowskich UE i ograniczenie w przepisach wysokości pomocy do kwoty de minimis. Zmiany obejmują także usunięcie mechanizmu wypłaty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji i uchylenie przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Rząd rozpatrzyć ma również projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także projektem autopoprawki do rządowego projektu nowelizacji Kodeksu karnego.