Komisja Europejska wezwała w czwartek 10 państw UE, w tym Polskę, do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

"Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Niemiec, uzasadnionych decyzji do Belgii, Finlandii, Francji, Litwy i Portugalii, oraz dodatkowych uzasadnionych opinii do Bułgarii, Cypru, Polski i Słowacji w związku z brakiem pełnej transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849) do prawa krajowego" - oświadczyła KE.

Wyjaśniono, że państwa te zadeklarowały wprawdzie zakończenie pełnego wdrożenia nowego prawa, "ale po ocenie zgłoszonych środków Komisja stwierdziła, że brakuje niektórych przepisów".

Tak zwane wezwanie do usunięcia uchybienia jest pierwszy etapem procedury naruszenia prawa UE, a uzasadniona opinia drugim. Na końcu tej procedury KE może skierować też sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"Prawidłowa i terminowa transpozycja przepisów ma kluczowe znaczenie dla skutecznej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, jak pokazały niedawne skandale związane z praniem pieniędzy. Luki istniejące w tym zakresie w jednym państwie członkowskim mogą mieć skutki również we wszystkich pozostałych krajach. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji przepisów tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 roku. Belgia, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Litwa, Polska, Portugalia i Słowacja mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie stosownych działań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć kolejne kroki w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego" - wskazała KE.

W czwartek w Brukseli KE przedstawiła pakiet decyzji dotyczących procedur o naruszenie prawa unijnego w krajach członkowskich. Kilka z nich dotyczy Polski.