Treść uchwał, przyjętych podczas poniedziałkowych obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, przekazał we wtorek PAP rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Katowicach sędzia Robert Kirejew.

Poniedziałkowe Zgromadzenie miało m.in. zaopiniować kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w katowickich sądach: okręgowym i apelacyjnym. Sędziowie uznali jednak, że w obecnej sytuacji prawnej, związanej z wątpliwościami dotyczącymi Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), nie można przystąpić do opiniowania kandydatur. Jednocześnie katowiccy sędziowie przypomnieli, że wymóg zaopiniowania kandydatów przez zgromadzenie sędziów w drodze głosowania jest bezwzględny - bez jego spełnienia kandydaci nie mogą objąć stanowisk.

"Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wstrzymuje się od uczestniczenia w procedurze powoływania sędziów na wakujące obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w leżących w obszarze jego właściwości sądach okręgowych stanowiska sędziowskie, i do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości co do prawnego umocowania Rady (KRS - PAP) odstępuje od opiniowania zgłaszających się na te stanowiska kandydatów" - czytamy w podjętej przez Zgromadzenie uchwale.

Reklama

Jednocześnie Zgromadzenie uznało za "bezzasadne" stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 10 stycznia br. dotyczące skutków podjęcia przez organ samorządu sędziowskiego uchwały o odroczeniu zaopiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Katowiccy sędziowie są zdania, że Prawo ustroju sądów powszechnych przewiduje "bezwzględny wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów".

W swojej uchwale Zgromadzenie przypomina, że w świetle Konstytucji RP Krajowa Rada Sądownictwa jest istotnym ogniwem w procesie powoływania sędziów, jednak ciało, działające obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa składa się m.in. - jak napisano w uchwale - "z sędziów powołanych w jej skład w sposób sprzeczny z Konstytucją RP, na co w swoich uchwałach zwracały uwagi prawie wszystkie reprezentacje samorządowe sędziów oraz organizacje i stowarzyszenia prawnicze, a także liczni i ważni przedstawiciele nauki prawa".

"Sama Rada ma wątpliwości co do swego umocowania w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, czemu dała wyraz przez złożenie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania o swój status" - wskazali w uchwale sędziwie, dodając, iż zakwestionowana została także zgodność ukształtowania KRS z prawem Unii Europejskiej, a kwestię tę ma rozstrzygnąć unijny Trybunał Sprawiedliwości.

"Dotychczasowe działania funkcjonującego jako Krajowa Rada Sądownictwa organu dobitnie wskazują na pozamerytoryczne motywy jego decyzji, w tym zwłaszcza tych dotyczących obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym i w sądach powszechnych, do orzekania w których zarekomendowała ona nader licznych kandydatów, których kwalifikacje zostały przez środowisko sędziowskie ocenione zdecydowanie negatywnie, odrzucając jednocześnie wielu znakomitych kandydatów, którzy zyskali zdecydowane poparcie tego środowiska" - czytamy w poniedziałkowej uchwale.

Katowiccy sędziowie przypomnieli, że przeprowadzona wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych i administracyjnych ankieta wykazała, iż "przytłaczająca większość" respondentów, którzy już odpowiedzieli na ankietę, uważa, że obecna KRS "nie spełnia roli organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, oraz że wchodzący w jej skład sędziowie powinni z członkostwa w niej zrezygnować".

W drugiej przyjętej w poniedziałek uchwale Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązało przewodniczącego Zgromadzenia do powstrzymania się z przekazaniem zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie w sądach apelacyjnym i okręgowym w Katowicach kandydatur do czasu ich zaopiniowania przez Zgromadzenie, a także do niewyznaczania następnego terminu obrad Zgromadzenia w celu przeprowadzenia procedur nominacyjnych - do czasu rozstrzygnięć o zgodności bądź niezgodności aktualnego składu KRS z Konstytucją RP i prawem unijnym.

W trzeciej uchwale Zgromadzenie ponownie - po uchwale z grudnia 2017 r. - udzieliło pełnego poparcia asystentom sędziów, urzędnikom i innych pracownikom sądowym w ich dążeniu do zdecydowanej poprawy ich wynagrodzeń.

"Zgromadzenie podkreśla, że od roku 2010 płaca minimalna wzrosła w Polsce o ponad 70 proc., znacznie też, bo o ponad 50 proc., wzrosły średnie wynagrodzenia, tymczasem zarobki asystentów sędziów, urzędników i pracowników sądowych wzrosły w stopniu minimalnym. Takie traktowanie tej grupy pracowników, dzięki kwalifikacjom i wysiłkowi których funkcjonują sądy, prowadzi do ich pauperyzacji i uchybia zasadzie godziwego wynagradzania" - czytamy w uchwale katowickich sędziów.(PAP)

autor: Marek Błoński, Krzysztof Konopka