We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt przewiduje minimalną gwarantowaną podwyżkę świadczenia o 70 zł brutto.

Proponowane przez MRPiPS rozwiązanie podwyższa najniższe świadczenia do 1100 zł – w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. W przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy podwyższa kwotę do 825 zł.

Oznacza to, że najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną o 70 zł brutto. Jak podawało w listopadzie Centrum Informacyjne Rządu, zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki w tej wysokości obejmie około 6,4 mln świadczeniobiorców.

Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o 52,50 zł, a w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł.

"Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" – podkreślono w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Rząd ma zająć się też projektem noweli ustawy dot. prawa własności przemysłowej, który ma dostosować obowiązujące normy dotyczące znaków towarowych do standardów UE. Chodzi o ujednolicenie podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych UE.

W projekcie autorzy proponują m.in. odejście od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie, co ma - zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - "odformalizować" sposób przedłużania ochrony znaku towarowego oraz doprowadzić do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy RP.

Ministrowie omówią również projekt noweli ustawy o zwrocie nieruchomości, które nie są już potrzebne do celów publicznych. Nowela ma m.in. zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał 14 lipca 2015 r. orzekł, że wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami "zasada zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie poprzedniego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodna z Konstytucją RP".

Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o utworzeniu Agencji Badań Medycznych (ABM). Rolą Agencji ma być zapewnienie właściwego źródła finansowania badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną. ABM ma wspierać rozwój badań nauk medycznych i o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych.

Rząd omówi także projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej. Wprowadzenie nowych przepisów ma stworzyć zgodny z regulacjami międzynarodowymi system nadzoru nad statkami żeglugi śródlądowej i wynika z konieczności dostosowania przepisów do prawa unijnego.