"Finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy, uchylanie się od podatków i inne działania przestępcze to zjawiska, które należy śledzić i eliminować. Nowe rozporządzenie dostarcza nam niezbędnych narzędzi, byśmy mogli skuteczniej reagować na takie zagrożenia" - ocenił we wtorek austriacki minister finansów Hartwig Loeger.

W praktyce nowe rozporządzenie rozszerza definicję środków pieniężnych, tak by obejmowała nie tylko banknoty, lecz także inne instrumenty finansowe lub towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, np. czeki, czeki podróżne, karty przedpłacone i złoto. Rozporządzenie obejmuje również gotówkę wysyłaną w przesyłkach pocztowych, towarowych lub kurierskich.

Nowy akt prawny rozszerza obowiązek spoczywający na każdej osobie wjeżdżającej do Unii lub ją opuszczającej, by zgłaszać organom celnym przewożone środki pieniężne o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro. Deklaracja taka będzie wymagana bez względu na to, czy środki przewozi się przy sobie, w bagażu czy w środku transportu. Na wniosek właściwych organów trzeba je będzie udostępnić do kontroli.

Jeśli środki będą przesyłane inną drogą, właściwe organy będą mogły zwrócić się do nadawcy lub odbiorcy o stosowną deklarację. Organy te będą mogły skontrolować przesyłkę, pojemnik lub środek transportu, w których mogą się znajdować środki pieniężne.

Państwa członkowskie będą się wymieniać informacjami, gdy zaistnieje podejrzenie, że środki pieniężne wiążą się z działalnością przestępczą, która może negatywnie wpłynąć na interesy finansowe UE. Informacje te będą także przekazywane Komisji Europejskiej.

Rada UE i Parlament Europejski muszą teraz podpisać przyjęte rozporządzenie. Podpisany akt ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Obecne przepisy o przepływie środków pieniężnych do i z UE obowiązują od 15 czerwca 2007 r. i stanowią część unijnych ram prawnych przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nakładają one na podróżnych wjeżdżających do UE lub z niej wyjeżdżających obowiązek zgłaszania organom celnym środków pieniężnych w wysokości 10 tys. euro lub wyższej (lub ekwiwalentu). Nowe prawo obowiązek ten rozszerza. Jak informuje Rada UE, jest potrzebne, ponieważ terrorystom i przestępcom udaje się obchodzić przepisy o kontroli.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)