Minister - w piśmie opublikowanym w środę na stronie internetowej MRPiPS - poinformowała, że w lipcu 2018 r. resort rodziny i pracy przeprowadził badanie jednorazowe skierowane do wybranych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Głównym celem badania, było pozyskanie informacji na temat średniej wysokości wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z wynikami badania, średnia krajowa wynagrodzenia brutto pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS wyniosła 2 635,35 zł, a w PCPR - 2 601,56 zł. "Co istotne, ponad 1030 ośrodków pomocy społecznej oraz 110 powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazało, iż wysokość średniego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w ich jednostkach jest niższa niż średnia krajowa dla tego stanowiska" - napisała Rafalska.

Według niej badanie potwierdziło też, iż w dalszym ciągu są OPS-y oraz PCPR-y, które stosują praktykę wliczania dodatku określonego w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

"Podobnie, jak w roku ubiegłym, również teraz zwracam się do Państwa z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach Państwu podlegających, jest to bowiem jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy, która jest pracą trudną i wymagającą, ale jednocześnie, co podkreślają często w rozmowach sami pracownicy socjalni, przynoszącą zawodową satysfakcję" - napisała minister.

Jak zaznaczyła, nie należy również dopuszczać do sytuacji, w której dodatek przyznawany pracownikom socjalnym za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, składa się na minimalne wynagrodzenie. Taki stan rzeczy powoduje bowiem, iż idea dodatku określona przepisami ustawy jest niezrealizowana i nie spełnia swojej funkcji - oceniła.

"Naszym zadaniem jest więc nieustanna praca nad wzmacnianiem autorytetu i poważania zawodu pracownika socjalnego. Zrobimy to zapewniając wszystkim pracownikom godne warunki pracy oraz adekwatne wynagrodzenie. Dzięki temu, cała uwaga pracowników socjalnych będzie skupiona na ich głównym zawodowym zadaniu i wyzwaniu, tj. pomocy wszystkim tym osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości" – napisała Rafalska. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka