Projekt został przedłożony przez resort przedsiębiorczości i technologii - poinformował w komunikacie CIR.

Zaproponowane rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych, których dotyczy ta ustawa.

W ramach znoszenia barier administracyjnych możliwe będzie wzajemne uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Chodzi o zaświadczenia wydawane przez jednostki dozoru technicznego: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Oznacza to, że zaświadczenie wydane przez jedną z tych instytucji, będzie uznawane przez pozostałe.

Reklama

Wprowadzono też możliwość sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, co ułatwi współpracę z przedsiębiorcami. Rozwiązanie to przyniesie ograniczenie kosztów i usprawni obieg dokumentów.

Natomiast skuteczne zwiększenie bezpieczeństwa publicznego zapewni przede wszystkim współpraca Urzędu Dozoru Technicznego z innymi podmiotami, a także wymiana informacji z organami administracji publicznej, co jest szczególnie istotne w kontekście podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników. Z analiz Urzędu Dozoru Technicznego i sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy z 2016 r. wynika, że przyczyną ponad 90 proc. nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy obsłudze/eksploatacji urządzeń technicznych były błędy eksploatacyjne.

Większe bezpieczeństwo ma także gwarantować wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych, potwierdzających umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Zaświadczenia kwalifikacyjne będą miały wyznaczone okresy ważności: minimalny – 5 lat i maksymalny – 10 lat (okres ważności będzie zależeć od rodzaju urządzenia). Obecnie takie zaświadczenia wydawane są praktycznie bezterminowo. Przewidziano także możliwość bezpłatnego przedłużenia ważności takiego zaświadczenia na kolejny okres (na wniosek).

Jednym z warunków przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.

Znowelizowana ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska