Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej dziś (21 czerwca 2018 roku) skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Annie C. – sędzi Sądu Rejonowego w Chełmie. Została ona oskarżona o popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Poświadczono nieprawdę w protokole z rozprawy

W toku śledztwa ustalono, że Anna C., jako funkcjonariusz publiczny - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie uprawniona do wystawienia dokumentu, w protokole rozprawy karnej, która odbyła się 26 lutego 2016 roku, poświadczyła nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. W treści tego protokołu wpisała wzmiankę o ogłoszeniu postanowienia o umorzeniu postępowania w obecności stron postępowania - oskarżyciela publicznego oraz pokrzywdzonej działającej w charakterze oskarżyciela posiłkowego - oraz o pouczeniu stron o terminie i sposobie zaskarżenia tego orzeczenia. W rzeczywistości decyzja ta nie została ogłoszona na tej rozprawie. W ten sposób sędzia pozbawiła strony postępowania możliwości zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania, czym działała na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Do popełnienia tego przestępstwa doszło 10 marca 2016 roku w Chełmie.

Prokurator zarzucił ponadto sędzi Annie C. nakłonienie pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie - protokolanta sądowego Annę Sz. uprawnioną do sporządzenia protokołu rozprawy - do poświadczenia nieprawdy w protokole rozprawy z 26 lutego 2016 roku.

Na ławie oskarżonych zasiądzie również protokolantka Anna Sz. Odpowie ona za to, że działając na polecenie sędzi Anny C. poświadczyła nieprawdę w protokole rozprawy z 26 lutego 2016 roku.

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi

Wobec oskarżonej sędzi Anny C. prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. W pierwszej instancji zakończyło się ono podjęciem uchwały o usunięciu jej z urzędu sędziego. Decyzja te jest nieprawomocna.

Od 2016 roku sędzia Anna C. jest zawieszona w wykonywaniu czynności służbowych.