Nowela uszczelniająca system podatkowy skierowana do uzgodnień resortowychWarszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie m.in. uszczelnienie systemu oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu tego podatku został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Dzięki proponowanym zmianom, łącznie w ciągu 10 lat dochody budżetu mają wzrosnąć o 1 291,6 mln zł.

"Proponowane rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku dotyczą krajowych regulacji, których wprowadzenie jest fakultatywne w UE. Działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie w celu uszczelnienia systemu podatku VAT mają różny charakter i uzależnione są od rodzaju i obszaru zidentyfikowanych nadużyć" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Niniejszy projekt realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16, w którym orzeczono o braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, podano także.

"Projektowane zmiany przyniosą dodatnie skutki finansowe dla dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług. W pierwszym roku obowiązywania przedmiotowych rozwiązań skutki te wyniosą ok. 52 mln zł, w kolejnych latach 124 mln zł" - czytamy dalej.

Łącznie w ciągu 10 lat dochody budżetu mają wzrosnąć o 1 291,6 mln zł.

"Zniesienie obowiązku zawiadamiania organów o zamiarze i rezygnacji z korzystania z rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej oraz umożliwienie obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w dokumencie rozliczenia zamknięcia, spowoduje zmniejszenie liczby dokumentów i skróci czas załatwiania spraw. Z kolei ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego spowoduje zwiększenie obowiązków dla niektórych podatników, np. konieczność składania deklaracji podatkowych (od 2018 r. wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej). Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do uzyskania koncesji lub obowiązanych do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących (o którym mowa w art. 32a ustawy - Prawo energetyczne) wpłynie na zwiększenie liczby procedur, które te podmioty będą musiały zastosować" - podano także.

Uwagi do projektu można składać do 8 marca. Oczekuje się, że projekt ustawy wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

(ISBnews)