Divesity Visa (DV) Lottery Program jest inicjatywą wszczętą z myślą o osobach zamierzających wyjechać do Stanów Zjednoczonych. W jej ramach mogą ubiegać się o wizę imigracyjną dla siebie oraz swojej rodziny. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentu zostają wylosowane komputerowo spośród zarejestrowanych kandydatów. Tegoroczna rejestracja została przesunięta z powodu problemów technicznych, i potrwa od godziny 22.00 18 października do 22 listopada 2017 roku.

Jak działa program „loteria wizowa”?

Loteria wizowa jest jedną z najprostszych metod otrzymania „zielonej karty”, która umożliwia legalny pobyt oraz podjęcie pracy na terenie USA. Z założenia program ten kierowany jest do obywateli państw o historycznie niskim wskaźniku emigracji do Stanów Zjednoczonych, w tym Polski. Składa się z dwóch części: bezpłatnej rejestracji zainteresowanych przez stronę dvlottery.state.gov i losowania spośród nich uczestników, którzy otrzymają wizę.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

W loterii wizowej mogą uczestniczyć osoby, które:

  • są obywatelami krajów kwalifikujących się do udziału w programie – wykluczone zostają kraje, z których – w ciągu pięciu ostatnich lat- przybyło do Stanów Zjednoczonych ponad 50 000 imigrantów. Listę uprawnionych do udziału krajów znajdziesz TUTAJ.
  • posiadają wymagane wykształcenie bądź kwalifikacje zawodowe – mowa tu u co najmniej pełnym wykształceniu średnim bądź jego odpowiedniku (ukończenie formalnego dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej ) lub minimum dwóch latach wykonywania preferowanego zawodu w ciągu ostatnich pięciu lat. Staż zawodowy należy udowodnić odpowiednią dokumentacją. Listę akceptowanych profesji znajdziesz TUTAJ

Etap rejestracji kandydatów

Zainteresowani mogą przesyłać swoje zgłoszenia poprzez stronę dvlottery.state.gov od 22.00 18 października do 22 listopada 2017 roku. Każdy uczestnik ma prawo tylko jednokrotnego przesłania formularza, w innym wypadku grozi mu dyskwalifikacja z udziału w programie.

Jak wypełnić zgłoszenie

By zgłoszenie mogło być przyjęte musi zawierać szereg wymaganych wiadomości, na które składają się:

  • dane podstawowe- tzn. imię i nazwisko, płeć, data oraz miejsce urodzenia oraz kraj pochodzenia kandydata;
  • aktualne zdjęcie – może być to nowa fotografia cyfrowa lub cyfrowy skan aktualnej- wykonanej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Uczestnicy mogą sprawdzić, czy spełnia ono wszystkie wymagania kompozycyjne, korzystając ze specjalnego linku na stronie E-DV. Zamieszczanie fotografii współmałżonka czy potomstwa nie jest konieczne, jeśli posiadają oni obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta.
  • Adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowo) oraz adres e- mail;
  • Najwyższy posiadany stopień wykształcenia- określany jest w skali 1-10, poczynając od szkoły podstawowej (1), a na tytule doktora nauk (10), kończąc.
  • Obecny stan cywilny – w tym punkcie wymagane jest także podanie danych współmałżonka takich jak: nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia oraz załączenie jego zdjęcia. W sytuacji nieuwzględnienia tych informacji, kandydat oraz członkowie jego rodziny spotkają się z odmową otrzymania wiz ze strony konsula. Zachowanie takie jest akceptowane jedynie wówczas, gdy współmałżonek ma amerykańskie obywatelstwo lub status stałego rezydenta.
  • Ilość potomstwa – w punkcie należy uwzględnić wszystkie żyjące dzieci biologiczne, adoptowane oraz pasierbów przed 21 rokiem życia, którzy pozostają w stanie wolnym. Kandydat jest zobowiązany podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia- zasada ta dotyczy również dzieci, które nie planują emigracji do USA, ale spełniają powyższe warunki. Wymagane jest także zamieszczenie w zgłoszeniu zdjęć potomków.

Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia, uczestnik otrzyma powiadomienie z unikalnym numerem potwierdzenia – dokument należy wydrukować i zachować. Od 15 maja 2018 kandydaci będą mogli śledzić status swoich wniosków (na stronie internetowej dvlottery.state.gov,), posługując się przydzielonym numerem. Jest to jedyna metoda, by dowiedzieć się, czy zgłoszenie zostało wylosowane i ewentualnie uzyskać informacje dotyczące dalszego postępowania oraz terminu rozmowy z konsulem – rząd amerykański nie będzie kontaktował się z uczestnikami bezpośrednio.

Etap losowania uczestników

Program komputerowy losuje uczestników na podstawie poprawnie zarejestrowanych zgłoszeń i zgodnie z odgórną zasadą dostępności wiz dla danego kraju -wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych, przy czym żadne państwo nie może otrzymać więcej niż siedem procent ogółu dostępnych wiz DV.

Wylosowane osoby muszą spełnić szereg kryteriów wynikających z amerykańskiego prawa, by móc otrzymać zieloną kartę. Są także zobligowane do wypełnienia elektronicznego podania o wizę imigracyjną DS-260, Online Immigrant Visa and Alien Registration Application oraz odbycia rozmowy z konsulem w sprawie wydania wizy imigracyjnej.

W roku 2018 przeznacza się do wydania 50.000 wiz, jednakże wylosowanych zostanie więcej osób na wypadek, gdyby pierwotnie wybrani okazali się np. nie spełniać wszystkich wymogów. Co za tym idzie, nie wszyscy wylosowani uczestnicy dostaną dokument – losowanie stanowi jedynie potwierdzenie, iż dany uczestnik może ubiegać się o wizę DV. Wydanie jej musi jednak poprzedzić sukcesywne przejście całego procesu wizowego, łącznie z późniejszym spotkaniem z konsulem.