W pierwszym kwartale br. było o 30 tys. mniej kobiet biernych zawodowo niż pod koniec ubiegłego roku - podkreśliło MRPiPS, powołując się na dane BAEL. Zarzut o dezaktywizującym wpływie programu "Rodzina 500 plus” na kobiety nie znajduje potwierdzenia – oceniła minister Elżbieta Rafalska.

"Z uwagą śledzimy dane z rynku pracy, pozwalające na rzetelne porównania. Zarzut o dezaktywizującym wpływie programu +Rodzina 500 plus+ na kobiety nie znajduje potwierdzenia - skomentowała na stronie internetowej MRPiPS minister Elżbieta Rafalska.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w pierwszym kwartale br. liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych wyniosła 1,57 mln. To o ok. 30 tys. mniej w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. "Oznacza to, że panie coraz częściej zamiast bierności zawodowej wybierają pracę. Spadek bierności zawodowej wśród kobiet wystąpił w różnych grupach wiekowych" - podkreśliło ministerstwo.

Według ministerstwa powodem, dla którego część kobiet decyduje się bierność zawodową, nie jest wyłącznie opieka nad dziećmi. "Bierne zawodowo są również kobiety bezdzietne. Nieposzukiwanie pracy przez część kobiet jest często związane z opieką nad starszymi członkami rodziny albo innymi przyczynami rodzinnymi lub osobistymi - stwierdziła Rafalska.

"Dane dobitnie wskazują, że kobiety chętniej podejmują pracę, bez względu na świadczenie z programu +Rodzina 500 plus+. Zarzuty opozycji to ewidentne mijanie się z prawdą" – dodała minister.

Zdaniem szefowej resortu pracy, każdy chce zapewnić swoim najbliższym jak najlepsze warunki do życia i dąży do znalezienia pracy. "Praca to sfera, która zapewnia również możliwość samorozwoju. Ten, kto twierdzi, że kobiety rezygnują z pracy zawodowej z powodu wsparcia otrzymanego na dzieci, obraża polskie rodziny" – oceniła Rafalska.

Resort zapewnił, że na bieżąco monitoruje sytuację kobiet na rynku pracy. "Od momentu wprowadzenia programu +Rodzina 500 plus+ do końca okresu objętego badaniem, czyli pomiędzy I kwartałem ub.r. a I kwartałem br., współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15+ wzrósł o 0,1 p. proc. do poziomu 56,2 proc." - oświadczyło ministerstwo.

Zgodnie z danymi BAEL w I kwartale tego roku liczba osób aktywnych zawodowo we wszystkich grupach wiekowych zmniejszyła się o ok. 7 tys. "Wynikało to ze spadku liczby bezrobotnych o 277 tys. osób i wzrostu liczby pracujących o 269 tys. osób. Należy zaznaczyć, że ze spadkiem liczby osób aktywnych zawodowo mamy do czynienia od początku 2015 roku. Wpłynęły na to zmiany demograficzne, a dokładniej, zmniejszająca się populacja osób w wieku 15 lat i więcej" - napisano na stronie internetowej ministerstwa.

"Co ważne, w I kwartale br. wskaźnik zatrudnienia wzrósł rok do roku o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 53,2 proc. Jednocześnie liczba pracujących zwiększyła się na przestrzeni roku o 269 tys. osób" - dodano.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w I kwartale br. wyniósł 69,1 proc. i rok do roku wzrósł o 0,6 punktu procentowego.

"Jednocześnie systematycznie maleje również stopa bezrobocia. W końcu 2014 r. wynosiła 11,4 proc., by w końcu kwietnia br. osiągnąć poziom 7,7 proc. (w lipcu br. stopa bezrobocia wynosiła w kraju 7,1 proc.). Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od pierwszej połowy 1991 roku ­– przypomniała Rafalska. (PAP)