Według opublikowanego w środę przez Komisję Europejską badania Eurobarometr zaufanie do Unii Europejskiej rośnie i jest najwyższe od 2010 r., a poparcie dla wspólnej waluty jest najwyższe od 2004 r.

Większość ankietowanych (56 proc.) optymistycznie postrzega przyszłość UE – co oznacza wzrost o 6 pkt procentowych w porównaniu z jesienią 2016 r. Największy wzrost odnotowano we Francji (14 pkt proc., do 55 proc.), w Danii (13 pkt proc., 70 proc.) i Portugalii (10 pkt proc., 64 proc.).

Z badania wynika, że stale rośnie też zaufanie do UE, które wśród wszystkich obywateli Wspólnoty wynosi obecnie 42 proc. (w porównaniu z 36 proc. jesienią 2016 r. i 32 proc. jesienią 2015 r.). Największą wzrost odnotowano we Francji (do 41 proc., o 15 pkt proc.), w Danii (do 56 proc., o 11 pkt proc.), Estonii (do 55 proc., o 11 pkt proc.) i w Niemczech (do 47 proc., o 10 pkt proc.).

Reklama

Podobnie jak w dwóch poprzednich badaniach, przeprowadzonych wiosną i jesienią 2016 r., opublikowane w środę wyniki również ukazują, że poziom zaufania do parlamentów i rządów narodowych zwiększył się odpowiednio do 36 proc. i 37 proc., ale kształtuje się na poziomie niższym niż zaufanie do UE.

68 proc. badanych w państwach unijnych czuje się obywatelami UE, co - jak informuje Komisja Europejska - stanowi najwyższy poziom kiedykolwiek osiągnięty przez ten wskaźnik.

Reklama

Prawie połowa obywateli państw UE uważa obecną sytuację gospodarczą w swoim kraju za "dobrą" (46 proc., plus 5 pkt proc. od jesieni 2016 r.). Odsetek ten znacznie wzrósł w ciągu ostatnich lat (o 20 pkt proc. od wiosny 2013 r.; o 26 pkt proc. od wiosny 2009 r.).

Choć między państwami członkowskimi nadal utrzymują się duże rozbieżności, pozytywna ocena sytuacji gospodarek krajowych przybiera na sile w 22 państwach członkowskich, a zwłaszcza w Finlandii (59 proc., wzrost o 19 pkt proc. w porównaniu z jesienią 2016 r.), Portugalii (33 proc., plus 18 pkt proc.), Belgii (60 proc., plus 11 pkt proc.) oraz na Węgrzech (41 proc., plus 11 pkt proc.).

W strefie euro prawie trzy czwarte respondentów popiera euro (73 proc.), co jest najwyższym wynikiem od jesieni 2004 r. Co najmniej 80 proc. popiera euro w sześciu państwach: na Słowacji, w Niemczech, Estonii, Irlandii, Słowenii i Luksemburgu.

Z kolei terroryzm jest najczęściej podawanym przez obywateli problemem UE (44 proc., plus 12 pkt proc. od jesieni 2016 r.). Imigracja, która stanowiła główne źródło obaw od wiosny 2015 r., jest obecnie drugim najczęściej podawanym wyzwaniem dla UE (38 proc., minus 7 pkt proc.). Jest ona wymieniana znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (18 proc., minus 2 pkt proc.), stan finansów publicznych państw członkowskich (17 proc., bez zmian) czy bezrobocie (15 proc., minus 1 pkt proc.).

Terroryzm stanowi obecnie główne źródło obaw w 21 państwach członkowskich, podczas gdy jesienią 2016 r. było tak tylko w jednym państwie. Terroryzm i imigracja wymienianie są jako najważniejsze wyzwania przez badanych we wszystkich państwach poza Portugalią i Szwecją.

Na poziomie krajowym największymi problemami pozostają bezrobocie (29 proc., minus 2 pkt proc. od jesieni ub.r.) i imigracja (22 proc., minus 4 pkt proc.), chociaż znaczenie obu z nich spada. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne znajdują się teraz na trzecim miejscu (20 proc., plus 2 pkt proc.), przed terroryzmem, którego udział wyraźnie rośnie (19 proc., plus 5 pkt proc.). Warunki ekonomiczne, które stanowiły główne źródło niepokoju na poziomie krajowym jesienią 2011 r., zajmują obecnie piąte miejsce (16 proc., minus 3 pkt proc. od jesieni ub.r.).

Po raz pierwszy w ramach Eurobarometru oceniono wizerunek Unii Europejskiej w 11 państwach spoza UE. Kraje te reprezentują 49 proc. światowej populacji i 61 proc. globalnego PKB.

Respondenci w większości państw objętych badaniem pozytywnie postrzegają UE: 94 proc. w Brazylii, 84 proc. w Chinach, 83 proc. w Indiach, 76 proc. w Japonii, 79 proc. w Kanadzie, 75 proc. w USA, 67 proc. w Australii i 54 proc. w Turcji. Jednocześnie badani w państwach położonych bliżej UE (Rosja, Norwegia i Szwajcaria) mają bardziej mieszane uczucia - pozytywnie Unię ocenia 43-46 proc. z nich.

W odpowiedziach na pytanie, czy UE jest postrzegana na scenie międzynarodowej jako "miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata", występują duże rozbieżności: od 82 proc. badanych, którzy wyrazili taki pogląd w Indiach, do 49 proc. w Turcji; odmienna sytuacja panuje w Rosji, gdzie sądzi tak zaledwie 33 proc. badanych, a 61 proc. jest zdania przeciwnego.

Eurobarometr został przeprowadzony w formie bezpośrednich wywiadów w dniach 20-30 maja br. W badaniu wzięło udział 33 180 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Badanie w krajach spoza UE przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych w dniach 20-25 lutego br. Ankietowano 11 035 osób z 11 państw spoza UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)