Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń.

"Organizacje te mają możliwość otrzymania środków na działania skierowane do osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Osoby niesamodzielne to osoby, które ze względu na wiek, niepełnoprawność lub stan zdrowia wymagają stałej lub czasowej pomocy w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności" - dodał.

W ramach projektów, które będą dofinansowane, osoby niesamodzielne mają możliwość otrzymania wsparcia m.in. w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, a także asystenckich w miejscu zamieszkania, również przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np. teleopieki.

Reklama

Zdaniem Czopa, dużym wsparciem zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin, jest możliwość sfinansowania wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, który ułatwi codzienne funkcjonowanie.

"W ramach projektów możliwe jest ponadto tworzenie domów dziennego pobytu, a także ośrodków zapewniających całodobową opiekę dla osób niesamodzielnych. Należy mieć jednak na uwadze, iż w ramach konkursu finansowane mogą być wyłącznie ośrodki funkcjonujące w lokalnej społeczności, z liczbą podopiecznych nie większą niż 30 osób" - zaznaczył dyrektor rzeszowskiego urzędu.

Rodziny osób niesamodzielnych mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, a także szkoleń potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Czop podkreślił, że projekty, które będą realizowane w tym naborze, w głównej mierze mają być kierowane do osób ubogich, które nie będą ponosić żadnych opłat w związku z uczestnictwem w projekcie.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 8 maja do 14 czerwca 2017 r. Więcej informacji o konkursie będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 23 maja w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)