Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/18 będzie realizowana w klasach I, IV i VII.

Od 2 marca do 7 kwietnia potrwa cykl szkoleń na temat zmian w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów dla konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Harmonogram konferencji został opublikowany na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Do końca roku szkolnego do szkół trafią zeszyty informacyjne zawierające materiały metodyczne dla nauczycieli.

Szkolenia z tematyki programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły przeznaczone dla specjalistów z placówek doskonalenia wskazanych przez kuratorów oświaty odbędą się w kwietniu i maju 2017 r.

Reklama

Z kolei 7 marca śląska kurator oświaty organizuje spotkanie dyrektorów i wicedyrektorów publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli z woj. śląskiego, żeby przygotować harmonogramu szkoleń dotyczących wdrażania podstawy programowej dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Jak poinformowała kurator Bauer, do 2 marca 2017 r. do Kuratorium Oświaty wpłynęły 193 uchwały samorządów w sprawie projektów dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, co stanowi 95 proc. ogólnej liczby uchwał, które powinny zostać przekazane do zaopiniowania.

Na 36 powiatów uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego przekazało już 35 samorządów, tj. ponad 97 proc. W przypadku gmin, które podejmują uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, odsetek przekazanych do zaopiniowania uchwał wynosi 94,6 proc. (158 uchwał na 167 gmin). Liczba zaopiniowanych uchwał to 62, tj. ponad 32 proc.

Opinie pozytywne otrzymało 28 projektów dostosowania sieci szkół, pozytywne warunkowe – 34. Opinii negatywnych nie wydano. Opinia kuratora zawiera ocenę zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jeśli rada gminy czy też powiatu przyjmie wskazania kuratora oświaty, opinię uważa się za pozytywną. Jeśli nie – za negatywną.

Według śląskiej kurator oświaty, w niemal wszystkich przypadkach zalecenia zmian są przyjmowane ze zrozumieniem. W 90 proc. gmin koncepcje planów sieci szkół były przez organy prowadzące konsultowane z kuratorium oświaty, czasami po kilka razy. Jak zaznaczyła, nadzorującym wdrażanie reformy zależy na wprowadzaniu rozwiązań, które zapewniają uczniom i nauczycielom naukę i pracę w jednozmianowej, dobrze wyposażonej i bezpiecznej szkole. Ważne jest również wykorzystanie nowoczesnej, wybudowanej ze środków publicznych szkoły w takim celu, na jaki została przeznaczona.

Tymczasem w Żarkach w powiecie myszkowskim rodzice zgłosili kuratorium konieczność utworzenia drugiej szkoły podstawowej poprzez przekształcenie gimnazjum. Władze miasta postanowiły jednak - jak podała kurator - że nowoczesny, oddany do użytku w 2011 r. budynek gimnazjum zostanie przeznaczony na żłobek i oddziały przedszkolne, a wszystkie dzieci z Żarek będą się uczyć w jednej szkole.

Z analiz dokonanych przez pracowników Kuratorium Oświaty wynikało, że zaprojektowane przez samorząd rozwiązanie spowoduje pogorszenie warunków kształcenia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły m.in. przez zwiększenie liczby uczniów mających zajęcia na zmiany, ograniczenie dostępu do czytelni czy pogorszenie i tak trudnych warunków, w jakich odbywają się lekcje wf. Tymczasem gimnazjum funkcjonuje w nowoczesnym budynku, dostosowanym do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, z dobrą infrastrukturą sportową.

W opinii projektu sieci w Żarkach śląska kurator oświaty zaproponowała zwiększenie liczby szkół podstawowych w mieście przez przekształcenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową.

Anna Gumułka (PAP)