Prezes UOKiK przedstawił sześć istotnych poglądów w sprawach przeciwko AXA. Dotyczą one postanowień umów polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) - poinformował w poniedziałek UOKiK w komunikacie.

Istotne poglądy prezesa UOKiK Marka Niechciała dotyczą postępowań przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli przeciwko AXA. Przedmiotem postępowań są umowy polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Plan inwestycyjny Select, Plan inwestycyjny Select Prestiż, Plan inwestycyjny Multi Prestiż 5-15), które były kwestionowane przez urząd.

Jak poinformowano w komunikacie, po wydaniu przez prezesa UOKiK decyzji z 2 listopada 2015 r. AXA Życie ograniczyła wysokość kwot pobieranych w związku z rozwiązaniem kontraktu. Nie wyklucza to jednak możliwości dochodzenia przez konsumentów roszczeń w związku z tymi umowami. "Tak jest w tym przypadku – klienci domagają się uznania postanowień określających tzw. wskaźniki wartości wykupu za abuzywne i w konsekwencji zwrotu zatrzymanej przez AXA Życie części kwoty z rachunku" - dodano.

"Urząd podzielił ich stanowisko, ponieważ zakwestionowane klauzule pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość zatrzymanej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy, obciążają klienta wygórowanymi opłatami, które nie odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym przez przedsiębiorcę, uniemożliwiają konsumentowi kontrolę nad mechanizmem ustalania wysokości pobranej opłaty oraz zabezpieczają jedynie interes przedsiębiorcy" - czytamy w komunikacie.

W ocenie Prezesa UOKiK zawarte w umowie niedozwolone postanowienia nie wiążą stron, dlatego AXA Życie powinna oddać konsumentom zatrzymane kwoty jako nienależnie pobrane świadczenie.

"Ubezpieczyciel powinien tak przygotować warunki kontraktu, żeby ciężar i ryzyko związane z wykonaniem umowy nie były przerzucane na konsumentów. Sytuacja, gdy w wyniku rozwiązania kontraktu, konsument traci znaczną część zgromadzonych na swoim rachunku środków, jest niedopuszczalna i sprzeczna z dobrymi obyczajami" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

"Istotny pogląd w sprawie" to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw. Istotny pogląd jest wydawany tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu. Ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

(PAP)