Praca powinna stanowić istotny element odbywania kary pozbawienia wolności, ponieważ wpływa pozytywnie tak na skazanych, jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych - uzasadniano potrzebę takiej zmiany.

Dotychczas Kkw głosi, że "za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje".

"Wskutek nowelizacji, katalog podmiotów, na rzecz których może być świadczona nieodpłatna praca skazanego został rozszerzony" - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Dodano, że skazanemu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace na cele społeczne na rzecz podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, na rzecz państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych albo na rzecz spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy.

Reklama

Nowela ma też zwiększyć finansowe możliwości Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy poprzez podniesienie z 25 do 45 proc. potrącenia na ten cel z przysługującego skazanemu wynagrodzenia. Jednocześnie z 10 do 7 proc. zmniejszy się wysokość potrąceń z tego wynagrodzenia na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak wskazywano w państwach Europy Zachodniej wskaźnik zatrudnienia więźniów sięga 60 proc. W Polsce wzrósł od początku 2016 r. - gdy wdrażany jest program - z 35 do 42 proc. Według danych Służby Więziennej codziennie prawie 26 tys. skazanych wykonuje różnego rodzaju prace, w tym 6,8 tys. - poza zakładami karnymi. 10,3 tys. to osoby zatrudnione odpłatnie, a ponad 15,5 tys. - nieodpłatnie.

Na ministerialny program składa się też plan budowy w latach 2016-2023 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie.

Nowelizację Sejm uchwalił 15 grudnia, Senat nie wprowadził do niej poprawek. Prezydent podpisał ustawę w poniedziałek. Wejdzie ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)