Pierwszym krokiem w celu założenia pracowniczych planów kapitałowych jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami gromadzonymi przez uczestników PPK i z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru tego dokonuje się spośród instytucji finansowych umieszczonych na portalu PPK. Procedura różni się w zależności od tego, czy w danym podmiocie zatrudniającym (w praktyce u danego pracodawcy) działa zakładowa organizacja związkowa, czy też nie. Podmioty zatrudniające, w których działa zakładowa organizacja związkowa, dokonują wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z tą organizacją. Podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, dokonuje wyboru w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych (przede wszystkim pracowników). Taka reprezentacja powinna zostać wyłoniona w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy.

Kryteria wyboru