specjalista z dziedziny finansów Marek Barowicz

Pod pojęciem usług cyfrowych rozumie się usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. [ramka] Usługi cyfrowe mogą być świadczone przez polskich przedsiębiorców na rzecz ostatecznych konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) mających miejsce zamieszkania za granicą (tj. w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska, zwanym państwem konsumpcji, na terytorium którego ma miejsce świadczenie usług). Rozliczenie VAT z tytułu sprzedaży ww. usług możliwe jest według jednej z trzech metod, wybranej przez usługodawcę po spełnieniu określonych warunków: