Bezrobotny rodzic może liczyć na szereg świadczeń na dziecko. Część z nich jest dostępna od razu po porodzie, a część – kiedy dziecko skończy rok.

800+

800+ to najbardziej znany program socjalny w Polsce. Rodzice mogą otrzymywać 800 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na wysokość zarobków czy status zawodowy. Oznacza to, że 800+ przysługuje także osobom bezrobotnym.

Należy się ono na każde dziecko od razu po urodzeniu. Wniosek trzeba złożyć w terminie do trzech miesięcy po urodzeniu dziecka – wówczas można liczyć na wyrównanie od dnia urodzin. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, rodzice nie otrzymają wyrównania i świadczenie będzie naliczane od dnia złożenia wniosku.

kolejnych latach trzeba również pamiętać o składaniu wniosków. Okres zasiłkowy trwa od 1 czerwca do 31 maja, natomiast wnioski można składać już od lutego. Jeśli rodzice złożą wniosek do 30 czerwca, mogą liczyć na wyrównanie wypłat. Jeśli złożą go po tym terminie – wyrównanie przepada i 800+ jest naliczane od daty złożenia wniosku.

Aktywnie w domu

To część programu, która potocznie nazywana jest „babciowym”. „Babciowe” czyli program „Aktywny rodzic” składa się z trzech elementów:

  • Aktywni rodzice w pracy
  • Aktywnie w żłobku
  • Aktywnie w domu

Dwa pierwsze elementy dotyczą rodziców aktywnych zawodowo, a ostatni skierowany jest również do osób bezrobotnych.

„Aktywnie w domu” to świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane rodzicom, którzy nie mogą skorzystać z programu „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w żłobku”.

Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej

Kosiniakowe

To świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, które jest skierowane głównie do kobiet, choć w szczególnych wypadkach także do mężczyzn, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego, w tym także do osób bezrobotnych.

Świadczenie jest przyznawane na okres 52 tygodni, czyli na rok.

Jest wypłacane od momentu urodzenia dziecka. Aby tak się stało trzeba złożyć wniosek w terminie do trzech miesięcy od porodu. Wówczas matka otrzyma wyrównanie świadczenia. Po tym terminie świadczenie będzie wypłacane od daty złożenia wniosku

Becikowe

To jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, które przysługuje jeśli na jedną osobę w rodzinie przypada dochód nie większy niż 1922 zł miesięcznie netto.

Dodatkowym warunkiem przyznania becikowego jest to, że matka dziecka musi być objęta opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Wniosek o przyznanie becikowego trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zasiłek rodzinny

To świadczenie w kwocie 95 zł miesięcznie. Jest formą wsparcia rodziców o niższych dochodach - przysługuje gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, Zastosowanie ma tu mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Do zasiłku rodzinnego przysługują także dodatki:
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie;
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł);
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie;
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia;
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko raz w roku szkolnym oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w wysokości 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły.