Gościem Karoliny-Pondel Sycz w podcaście DGPTalk Eureka! jest dr Sabrina Patsch, która zajmuje się fizyką kwantową i komunikacją naukową. Ukończyła fizykę na Uniwersytecie w Kassel i Freie Universität Berlin. O fizyce kwantowej pisze na swoim blogu Physicus Minimus, odbywa staż dziennikarski w Tagesspiegel w Berlinie.

Światła... Kamera... Kwanty!

W podcaście dr Sabrina Patsch mówi o tym jak fizyka kwantowa jest ukazywana w filmach i serialach. Jako przykład dzieła popkultury, który dobrze ilustruje niektóre zagadnienia fizyki kwantowej, wymienia serial Futurama. Przyznaje jednak, że niewiele filmów i seriali ukazuje prawdziwe zjawiska kwantowe, czy naukowców, a jedynie są one inspiracją dla twórców filmowych. Jej zdaniem, pomimo tego, takie filmy i seriale mogą być inspiracją do pogłębiania swojej wiedzy i zainteresowania nauką. Uważa, że niektóre teorie naukowe w filmach i serialach mogą być dla naukowców jak „Easter egg”, czyli ukryta treść, którą można rozszyfrować na podstawie głębszej wiedzy o danym zjawisku - „Główny bohater, jeśli próbuje wypowiadać się naukowo, używa wielu skomplikowanych słów tylko po to, by złożyć je w stwierdzenie, którego nikt nie rozumie. Bardzo często, gdy patrzysz na te stwierdzenia, gdy jesteś naukowcem, jest to bardzo cringey i nie ma sensu” – zauważa.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki, Polska. Wywiad został nagrany w ramach grantu dziennikarskiego podczas Berlin Science Week 2023. Rozmowa w języku angielskim.

Lights... Camera... Quantum!

In the podcast, Dr. Sabrina Patsch tells how quantum physics is presented in movies and TV series. As an example of a pop culture work that does a good job of illustrating some of the topics of quantum physics, she mentions the Futurama series. However, she admits that few films and series show real quantum phenomena or scientists, and only provide inspiration for filmmakers. In her opinion, despite this, such films and series can inspire people to deepen their knowledge and interest in science. She finds that some scientific theories in movies and TV series can be like an "Easter egg" for scientists, i.e., hidden content that can be deciphered based on a deeper knowledge of a phenomenon - "The main character if they try to speak scientific, they just use a lot of complicated words just to put it together to the statement that nobody understands. Very often when you are looking at these statements when you are a scientist, it is very cringey and make any sense".

Author: Karolina Pondel-Sycz, March for Science Foundation, Poland. The interview was recorded with the Berlin Science Week Journalism Research Grant. Interview in English.