Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 35 ponadlokalnych komitetów wyborczych z 41, jakie chciały wystawić kandydatów w wyborach samorządowych 7 kwietnia

W wyborach samorządowych zostaną wybrani radni 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu i 2477 gmin oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Tam, gdzie nie dojdzie do wiążących rozstrzygnięć, odbędzie się druga tura, 21 kwietnia.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego z 2018 r. kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich trwa obecnie pięć lat (wcześniej cztery). Wybory samorządowe miały się odbyć jesienią 2023 r., ale termin ten zbiegł się z elekcją do parlamentu, więc Sejm postanowił wydłużyć kadencję samorządowców do końca kwietnia 2024.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, wszystko odbywa się jak dotąd w zgodzie z kalendarzem wyborczym będącym załącznikiem do rozporządzenia premiera w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 29 stycznia 2024 r.

Ważne daty

12 lutego upłynął termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego; do PKW zawiadomienia składały: partie polityczne i koalicje partii politycznych oraz komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców zamierzające zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie. PKW odnotowała w sumie 41 zgłoszeń, w tym 22 od partii politycznych (m.in. PiS i osobno Suwerennej Polski) i trzy od koalicji partii politycznych (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica). Cztery wnioski spotkały się z odmową rejestracji, jeden wycofano, jeden zakończył się wezwaniem PKW do usunięcia wad.

Do 22 lutego jest czas na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać prawa wyborcze i stale zamieszkiwać na obszarze danego województwa oraz figurować w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

Swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej najlepiej zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów wraz z adresami jest dostępny na stronie internetowej PKW (pkw.gov.pl, wybory.gov.pl/samorzad2024). Można się także indywidualnie zgłosić na listę rezerwową, poprzez formularz na stronie poświęconej w danym województwie wyborom samorządowym.

Do 4 marca do godz. 16 komitety wyborcze mogą zgłosić listy kandydatów na radnych. Jeśli w danym okręgu nie zostanie zgłoszona żadna lista, albo tylko jedna, gminna komisja wyborcza poprzez obwieszczenia na plakatach wezwie komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w terminie pięciu dni od dnia rozplakatowania. Zgłoszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego ma prawo dokonać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba imiennie przez niego upoważniona.

Do 8 marca do publicznej wiadomości podana zostanie informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Do tego czasu można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Do 13 marca PKW ma czas na przyznanie jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Do 14 marca do godz. 16 można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Do 18 marca komisarz wyborczy przyzna numery listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Do tej daty również muszą zostać powołane obwodowe komisje wyborcze.

Od 23 marca aż do zakończenia kampanii i nastania ciszy wyborczej publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni będą rozpowszechniać nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze. Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania.

Do 25 marca zostaną rozplakatowane obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

5 kwietnia, godz. 24 – zakończenie kampanii wyborczej.

7 kwietnia w godz. 7–21 – głosowanie. ©℗