Duży nacisk kładziony jest na oświatę i innowacyjne metody edukacji. Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych wszystkie gminne szkoły podstawowe zostały objęte programami edukacyjnymi, w ramach których placówki otrzymały dodatkowy sprzęt elektroniczny, dzieci zyskały możliwość uczęszczania na unikatowe zajęcia pozalekcyjne, a nauczyciele przeszli szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Długofalowe planowanie rozwoju szkół pomogło gminnym placówkom sprawnie przejść przez etap nauczania zdalnego. W gminie sukcesywnie remontowane i rozbudowywane są szkoły oraz infrastruktura sportowa. W ostatnich latach wybudowano także nowe przedszkole oraz unowocześniono kilkadziesiąt placów zabaw.

Wołomin to miejsce, gdzie wsparcie otrzymują wszyscy mieszkańcy. Oferta Bilet Metropolitalny z maksymalną możliwą dopłatą gminy pomaga dojeżdżającym do szkoły i pracy. Dotacje dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych wspierają najbardziej aktywnych mieszkańców. Gmina nie pozostaje obojętna na potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej. W gminie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych osób niepełnosprawnych, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz Dzienny Dom „Senior+”.

Intensywnie zmienia się też przestrzeń publiczna. Oprócz remontów ulic, budynków i infrastruktury, powstają elementy małej architektury: rzeźby miejskie, tablice informacyjne, murale, które przybliżają lokalną historię i ożywiają miejski krajobraz. Systematycznie prowadzone są również nowe nasadzenia zieleni. Ambitnym celem gminy jest zasadzenie 50 tysięcy drzew do 2050 roku. Z tej okazji na stronie internetowej urzędu uruchomiono specjalny licznik drzew. Efektem tych działań jest znaczna poprawa estetyki miasta i lepsza jakość życia.

Reklama

Gmina nie przestaje inwestować też w infrastrukturę. W Wołominie powstaje nowoczesny węzeł komunikacyjny – centrum przesiadkowe. Budowane są kolejne parkingi P+R, a dla młodzieży zostanie wybudowany skatepark. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców w zmodernizowanych murach starej elektrowni powstanie Centrum Aktywności – nowe miejsce przeznaczone do integracji.

O dynamice zmian i długofalowych efektach zrównoważonego rozwoju prowadzonego przez obecną burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan świadczy 11. miejsce (na 874!) w prestiżowym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Intensywny rozwój społeczno-gospodarczy to niejedyny atut wyróżniający gminę. Wołomin jest w gronie liderów cyfryzacji urzędów. Największy projekt informatyczny „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd” Polskiej Agencji Prasowej.

Materiały prasowe