3 września 2012 r. rozpoczyna się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR. Tym razem w trakcie 2-etapowej rekrutacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną – w tym 3 mikro, 8 małych, 59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw.

Pakiet usług dla firmy obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy. Działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednego i drugiego.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

Każde przedsiębiorstwo musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący do programu przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:
- posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach lub
- nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Tym razem większą szansę otrzymania wsparcia w ramach projektu ISR otrzymają przedsiębiorstwa, które, zgodnie z wynikami raportów prowadzonych przez PARP i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP), najmocniej mogą odczuć skutki spowolnienia gospodarczego - mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z decyzją PARP, preferencyjne punkty na liście rankingowej firm aplikujących do projektu zostaną przyznane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w działach o numerach: 11, 26, 27, 30, 41, 42, 43, 45, 47, 52, a także firmom, które posiadają struktury organizacyjne w jednym z następujących województw: warmińsko mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim lub świętokrzyskim. Są to regiony, w których wg danych GUS opublikowanych w lipcu br., została odnotowana najwyższa stopa bezrobocia.

Obecny nabór będzie trwać ponad 8 tygodni , tj. od 3. września 2012 r. do 31 października 2012 r., przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej 14. października br.

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Projekt ISR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.