Do 14 października br. jednostki samorządu terytorialnego mają czas na dostosowanie uchwał budżetowych na 2023 r. do ostatnich rozwiązań w klasyfikacji. Chodzi tu o modyfikacje w załącznikach 3 i 4.

15 lipca br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przewiduje ono zmiany w kilku załącznikach do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym zmienia załączniki stosowane przez samorządy, czyli załącznik nr 3 i nr 4. Przy czym z zakresu przytoczonych zmian należy wnioskować, że wprowadzone modyfikacje w klasyfikacji budżetowej w ramach załączników 3 i 4 do ww. aktu wykonawczego nie stanowią rewolucji, jest to doprecyzowanie dotąd obowiązujących rozwiązań klasyfikacyjnych. Zresztą taki wydźwięk wynika także z uzasadnienia do projektu rozporządzenia nowelizującego.

Z wyjątkami, czyli trzy miesiące na dostosowanie

Z istotniejszych przepisów zawartych w nowelizacji należy odnotować par. 4, gdzie m.in. przewidziano, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2023 r., z kilkoma wyjątkami. Co jednak kluczowe dla jednostek samorządu terytorialnego, to należy zauważyć, że par. 2 rozporządzenia nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowawczy do nowych zmian w zakresie uchwał budżetowych na 2023 r. Jak podano w tym przepisie: „Jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2023 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia”.

Zatem jednostki samorządu terytorialnego, względnie ich jednostki budżetowe, mają na dostosowanie podziałek klasyfikacyjnych do znowelizowanych przepisów rozporządzenia narzucony trzymiesięczny termin, licząc od 14 lipca br. Tak więc termin ten upływa 14 października br. Należy tu dodać, że aspekty związane z klasyfikacją budżetową podlegają weryfikacji przez regionalne izby obrachunkowe, zasadniczo w trakcie kontroli gospodarki finansowej samorządu, a także w trakcie nadzoru i weryfikacji uchwał zmieniających budżety. A ponieważ weryfikacja w trakcie nadzoru jest weryfikacją „na bieżąco”, dlatego też tak ważne jest, aby każdy samorząd zdążył z wdrożeniem założeń nowelizacji. Należy bowiem mieć na uwadze, że regionalne izby obrachunkowe władne są podejmować m.in. rozstrzygnięcia nadzorcze, a w ich ramach wykazywać naruszenia prawa, w tym i naruszenia nieistotne –taki status bowiem jest z reguły przypisywany naruszeniom klasyfikacyjnym stwierdzanym przy ocenie zmian w uchwałach budżetowych. W konsekwencji w interesie samorządów jest możliwie szybkie podjęcie działań ukierunkowanych do wprowadzenia omawianych zmian.

Załącznik nr 3

W ramach załącznika nr 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) zmieniono opis paragrafu 065 „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy” poprzez dodanie w nazwie paragrafu „innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami”. Chodziło tu o wyeliminowanie wątpliwości odnośnie do sposobu klasyfikowania opłat od takich dokumentów.

Dodano też paragraf 160 z objaśnieniami: „160 Planowane wpływy z niektórych podatków”. W opisie tego paragrafu podano zaś, że: „Paragraf ten ma zastosowanie wyłącznie do planowanych wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wykonanie dochodów klasyfikowane jest w paragrafach właściwych dla poszczególnych podatków”.

Załącznik nr 4

Natomiast w ramach załącznika nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) zmieniono opis paragrafu 204. Obecnie brzmi on „Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”, a po zmianie będzie obowiązywał opis: „Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.”

Dookreślono więc, że jest to dotacja celowa. Ujednolici to brzmienie tego paragrafu w załącznikach nr 3 i 4 oraz zmiany objaśnień do paragrafów wydatkowych 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” i 669 „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” poprzez doprecyzowanie, że w paragrafach tych jednostki samorządu terytorialnego ujmują także zwroty środków, po zakończeniu roku budżetowego, otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączniku nr 4 zmieniono też paragraf 266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi” na paragraf: „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów” i dodano objaśnienie, że: „Paragraf ten obejmuje w szczególności środki przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi oraz infrastruktury kolejowej”.

Ponadto zmieniono objaśnienia do paragrafu 418 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności”, które otrzymały brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje ekwiwalenty i równoważniki pieniężne niezaliczone do paragrafu 307, a w szczególności: ekwiwalenty i równoważniki pieniężne otrzymane w zamian za umundurowanie, wyżywienie, środki higieny wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, a także pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, świadczenie motywacyjne, świadczenie za długoletnią służbę oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom”.

Zmieniono też opis paragrafu 695 i obecnie brzmi on następująco „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów”. Dodano też objaśnienia: „Paragraf ten obejmuje w szczególności środki przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi oraz infrastruktury kolejowej”. ©℗

Dla innych podmiotów

W załączniku nr 2 w dziale „750 - Administracja publiczna' rozdział „75004 otrzymał nowe brzmienie. Dodano też rozdział 75076 w brzmieniu: „75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku'. W dziale „751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa' uchylono rozdział „75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego'. Z kolei w dziale „756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem' dodano rozdziały 75690–75694 wraz z objaśnieniami. Ponadto w dziale „925 rozdział 92504 otrzymał nowe brzmienie.

W załączniku nr 7 w paragrafie „311 Świadczenia społeczne' dodano pozycję 311017 w brzmieniu: „311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia'. Z kolei w paragrafie 418 dodano pozycję 418009 w brzmieniu: „418009 Świadczenie za długoletnią służbę'. Zaś w paragrafie „421 Zakup materiałów i wyposażenia' nowe brzmienie otrzymały pozycje: 421006, 421012 i 421013. Po pozycji 421013 dodano nowe pozycje 421014–421016 i podobnie w paragrafie „422 Zakup środków żywności' dodano pozycję 422003. W paragrafie „427 Zakup usług remontowych' nowe brzmienie otrzymały pozycje: 427001, 427003 i 427005. A w paragrafie „430 Zakup usług pozostałych' pozycja 430020 otrzymała nowe brzmienie, a po pozycji „430021 Zakup pozostałych usług - objętych centralnym planem rzeczowym' dodano pozycje 430022–430025.

W załączniku nr 8 w paragrafie „418 dodano pozycję 418014 w brzmieniu: „418014 Świadczenie za długoletnią służbę'. ©℗

Oprac. MS