Konto 134 zostało oznaczone jako „Kredyty bankowe”. Z opisu tego konta wynika, że służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. Na stronie Wn tego konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu, na stronie Ma zaś kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego. Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych. Z kolei konto 260 zostało oznaczone jako „Zobowiązania finansowe”. Z opisu do tego konta wynika, że służy ono do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych (z wyjątkiem kredytów bankowych), a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Z punktu widzenia zadanego pytania kluczowe znaczenie odgrywają przepisy rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Jak bowiem podano, gmina posiada odrębne pod względem prawnym zobowiązania, kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały u różnych podmiotów prawnych. To determinuje konieczność odpowiedniego wykazania tych zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z. We wzorcu sprawozdania również przewidziano różnego typu wierzycieli (w kolumnach), w tym m.in. banki. Zobowiązania wobec tych podmiotów niewątpliwie powinny być ujmowane w kolumnie 10 (banki), natomiast zobowiązania wobec innych podmiotów (w tym przypadku wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska) powinny być ujmowane w innej kolumnie. W podanym przypadku właściwa będzie kolumna 7 (grupa III) obejmująca wierzycieli o statusie jednostki samorządu terytorialnego, samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego (…) oraz samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego.