Andrzej Jaworski, ekspert z zakresu rachunkowości budżetowej
System oświaty obejmuje m.in. przedszkola, w tym również przedszkola specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego. Przedszkola w ramach swoich działań statutowych pobierają opłaty za świadczone usługi, których sposób ewidencji często budzi wątpliwości. W myśl art. 102 ust. 1 pkt. 11 prawa oświatowego statut przedszkola zawiera w szczególności zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący. Już sama forma prawna prowadzenia przedszkola w postaci jednostki budżetowej determinuje sposób rozliczania dochodów uzyskanych z opłat za wyżywienie w przedszkolu. Zgodnie bowiem z art. 11 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych niemające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.