Kto płaci VAT raz na trzy miesiące, i tak będzie musiał trzykrotnie wysłać jednolity plik kontrolny. Powstaje problem, jakie dane w nim zamieścić. Czy mogą to być same zera?
ikona lupy />
Co zmieni się w prawie podatkowym w 2018 roku? / Dziennik Gazeta Prawna
Na infolinii Ministerstwa Finansów udzielana jest informacja, że JPK_VAT nie może zawierać „zerowych” danych, ale żaden przepis nie zmusza podatnika rozliczającego się co kwartał, by co miesiąc wprowadzał dane do ewidencji VAT.
Problem ten da o sobie znać już z początkiem 2018 r., bo od Nowego Roku obowiązek przesyłania co miesiąc JPK_VAT obejmie także mikroprzedsiębiorców. Są w tym gronie również mali podatnicy (w rozumieniu ustawy o VAT), którzy mogą rozliczać się z fiskusem raz na kwartał.
Wielu z nich korzysta z usług biur rachunkowych. Do tej pory przyzwyczajeni byli przekazywać biuru swoje dokumenty raz na kwartał. Nie wiadomo, jak zachowają się teraz.
Dane muszą się zgadzać
Z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Finansów na pytanie DGP wynika, że podatnicy powinni dokonywać wpisów w ewidencji VAT w takim terminie, który umożliwi wywiązanie się z ustawowego obowiązku wysyłki co miesiąc JPK_VAT. „Niezależnie od tego, że podatnik może rozliczać się kwartalnie” – dodaje resort.
Dlaczego MF tak bardzo zależy na otrzymywaniu JPK_VAT co miesiąc? Bo chce porównywać dane u podatników sprzedających i kupujących. Jeśli nabywca wykazuje do odliczenia VAT naliczony, to sprzedawca powinien wykazać u siebie VAT należny.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy kupujący rozlicza się z fiskusem co miesiąc, a sprzedający robi to raz na kwartał.
Przykład
Kupujący wykaże podatek naliczony w lutym (w złożonych za styczeń: deklaracji VAT i pliku JPK_VAT), ale dostawca pokaże fiskusowi swoją sprzedaż dopiero w kwietniu (w deklaracji VAT za I kwartał roku). W takiej sytuacji fiskus dowie się już w lutym o podatku naliczonym (do odliczenia przez nabywcę), ale nie będzie jeszcze wiedział, czy faktycznie do dostawy (usługi) doszło (i czy sprzedawca odprowadzi od niej VAT do urzędu skarbowego).
Rozwiązaniem, które ma umożliwić fiskusowi porównanie podatku naliczonego (u kupującego) z należnym (u sprzedawcy) ma być właśnie obowiązek przesyłania JPK_VAT co miesiąc przez wszystkich podatników, również tych, którzy wpłacają VAT do urzędu skarbowego i składają deklaracje raz na kwartał.
Raz na kwartał
Żaden przepis nie wskazuje jednak, kiedy konkretnie podatnik rozliczający się kwartalnie ma wpisywać do ewidencji VAT dane o swojej sprzedaży.
Jedyny przepis, z którego mogłoby to wynikać – art. 109 ust. 3 w ustawie o VAT – mówi tylko, że ewidencja VAT musi zawierać „dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej”.
Przepis ten nie wskazuje, z jaką częstotliwością należy wprowadzać informacje do ewidencji – przyznaje również resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Zerowe JPK?
Czy zatem podatnik, który wprowadzi dane do ewidencji VAT z końcem okresu rozliczeniowego (z końcem kwartału), ma prawo wysłać za pierwsze dwa miesiące kwartalnego okresu rozliczeniowego „zerowe” pliki JPK_VAT (z pozycjami „zerowymi”)? – poprosiliśmy MF o doprecyzowanie.
Na tę prośbę ministerstwo już nie odpowiedziało. W odpowiedzi udzielonej wcześniej napisało jedynie o konieczności wywiązywania się przez podatników z ustawowego obowiązku, ale obowiązek ten dotyczy jedynie wysyłania co miesiąc plików JPK_VAT, a nie wypełniania co miesiąc ewidencji VAT.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP
Zgodnie z art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej (op), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Ewidencja w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (art. 193a par. 2 op) jest przekazywana na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a par. 3 op. Informacja przekazywana jest zatem za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, ze wskazaniem miesiąca, którego ta informacja dotyczy.
Z powyższego przepisu wynika, że JPK_VAT – niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się w podatku od towarów i usług miesięcznie, czy też kwartalnie – należy przesyłać co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT zawiera informacje o tym, jakie niezbędne dane mają znaleźć się w ewidencji VAT do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej i nie wskazuje, z jaką częstotliwością należy wprowadzać te informacje do ewidencji.
Nałożenie na podatników ustawowego obowiązku sporządzania i przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji – JPK_VAT za okresy miesięczne, w termie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (art. 82 par. 1b op) powoduje konieczność dokonywania w ewidencji VAT wpisów w takim terminie, który umożliwi podatnikowi wywiązanie się z tego ustawowego obowiązku, niezależnie od tego, że może rozliczać się kwartalnie.
Jeśli chodzi o realizację nałożonego na podatników obowiązku raportowania JPK_VAT za okresy miesięczne, nie jest celowe określenie w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT terminów wprowadzania danych do ewidencji VAT. Jak wskazano, graniczny termin, związany z wysłaniem informacji o prowadzonej ewidencji, określa art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej.