Na mocy nowelizacji ustawy o KRS wprowadzono z dniem 1 lipca 2021 r. elektronizację postępowania rejestrowego dla wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc dla wszystkich typów spółek. Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w dalszym ciągu będą miały one możliwość korzystania z papierowych formularzy.

Długo wyczekiwana nowelizacja wprowadza zmianę w sposobie składania wniosków do KRS. Od dnia 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski składane dotychczas do rejestru przedsiębiorców KRS w formie papierowej, będą mogły być złożone wyłącznie w formie elektronicznej.

Reklama

Akta podmiotów wpisanych do KRS po 1 lipca br. będą już prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Będą one jawne, udostępnione w internecie. Należy zaznaczyć, że dotychczasowe papierowe akta prowadzone nie będą przetwarzane na akta elektroniczne. W portalu Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne będą jedynie dokumenty dot. spraw z wniosków złożonych po 1 lipca br.

- Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Portal Rejestrów Sądowych, który gromadzi w jednym miejscu dotychczas istniejące portale i jednocześnie pozwala na składanie wniosków, przeglądanie elektronicznej wersji akt rejestrowych, zgłaszanie sprawozdań finansowych - mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Mieszkiełło, Partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Jednak jeśli chodzi o sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 lipca 2021 r., to prowadzi się je w dalszym ciągu
w postaci papierowej, a więc wszelkie pisma i wnioski w takich sprawach powinny być nadal składane papierowo i nie będą digitalizowane, prawdopodobnie z tego względu, że jest ich bardzo dużo.

Jakie nowości czekają przedsiębiorców przy składaniu wniosków poprzez E-KRS? Portal, w którym przedsiębiorca będzie mógł wygenerować wnioski, będzie podsuwał podpowiedzi, automatycznie wskazywał kwotę opłaty sądowej, pozwalał na zachowanie wersji roboczej i na sprawdzenie poprawności wniosku. Wnioski będą również podpisywane elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, a następnie składane również elektronicznie za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego.

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców i profesjonalnych pełnomocników jest również połączenie systemu Centralnego Rejestru Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych (CREWAN) z Krajowym Rejestrem Sądowym. Dzięki temu jeśli podstawą wniosku będzie akt notarialny, wystarczające będzie podanie we wniosku numeru tego aktu w rejestrze CREWAN i nie będzie konieczne przekazywanie aktu w postaci papierowej do sądu. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, akt będzie bowiem automatycznie dołączany do wniosku.

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim przyśpieszyć i ułatwić przedsiębiorcom składanie wniosków, usprawnić postępowanie przed sądem rejestrowym, a także zmniejszyć ilość błędów w składanych wnioskach i pozwolić przedsiębiorcom na monitorowanie stanu sprawy. Jest to także duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają działalność gospodarczą, ponieważ składanie wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ma być z założenia prostsze
i w pewnym stopniu intuicyjne – system ma generować podpowiedzi przy składania wniosków poprzez możliwość wyboru odpowiedniej opcji z listy oraz wskazywać na konieczne załączniki.

- Mamy już za sobą kilka procesów rejestrowania firm poprzez E-KRS i pierwsze doświadczenia są pozytywne – dodaje Michał Mieszkiełło z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Cieszy zwłaszcza krótszy, około 20-minutowy czas, przeznaczony na wypełnienie wniosku na nowym portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.