Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie w związku z tym, że nasz kraj wciąż nie wyznaczył organów odpowiedzialnych za wdrożenie rozporządzenia 2022/868 – aktu o zarządzaniu danymi (Data Governance Act; dalej: DGA).

Rozporządzenie jest stosowane od 24 września ub.r., jednak w Polsce nie można w pełni z niego korzystać, gdyż brakuje ustawy tworzącej ku temu ramy prawne, przede wszystkim wyznaczającej organy wdrażające DGA.

Akt ma ułatwić wymianę danych między sektorami i państwami Unii Europejskiej i zwiększyć zaufanie do udostępniania danych. Z tą myślą reguluje on działanie usług pośrednictwa danych oraz gromadzenie i udostępnianie danych z pobudek altruistycznych (bez wynagrodzenia). Ułatwia również ponowne wykorzystywanie niektórych kategorii chronionych danych będących w posiadaniu podmiotów sektora publicznego. Są to informacje, które – np. ze względu na ochronę danych osobowych czy ochronę praw własności intelektualnej – wykraczają poza zakres dyrektywy w sprawie otwartych danych. DGA umożliwia np. dostęp do danych będących źródłem zestawień statystycznych – w tym gromadzonych przez GUS, UKE czy NFZ.

Organizacje altruizmu danych to podmioty prowadzące działalność niekomercyjną, które wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych nieosobowych, nie żądając wynagrodzenia. W Polsce nie mogą one rozpocząć działalności, bo rejestrujący je organ miał zostać powołany krajową ustawą. Ta sama ustawa miała również wskazać organ właściwy do rejestrowania dostawców usług pośrednictwa danych.

Projekt krajowych przepisów koniecznych do korzystania z DGA resort cyfryzacji przedstawił przed jesiennymi wyborami, ale nie zdążył go skierować do Sejmu. Projektowane przepisy budziły kontrowersje, gdyż funkcje obu organów wdrażających unijną regulację powierzono prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który był temu rozwiązaniu przeciwny.

Poważne obiekcje wobec projektu poprzedniego Ministerstwa Cyfryzacji zgłosił także Urząd Ochrony Danych Osobowych, który nie godził się na przypisany mu obowiązek wydawania opinii na temat zgodności udostępnienia danych.

Nowego projektu ustawy wdrażającej DGA w tej kadencji jeszcze nie przedstawiono.

Oprócz Polski organów odpowiedzialnych za wdrożenie DGA nie wyznaczyło jeszcze 17 państw Unii, m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Czechy i Słowacja.©℗