Organizacje pozarządowe będą mogły reprezentować konsumentów w sprawach pozwów zbiorowych przeciwko przedsiębiorcom – wynika z projektu nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przedstawionego przez rząd.

Projekt ma za zadanie wdrożyć unijną dyrektywę 2020/1828. Jego głównym założeniem jest umożliwienie konsumentom składania pozwów zbiorowych przeciwko przedsiębiorcom dopuszczającym się naruszeń przy udziale organizacji konsumenckiej. Co ciekawe, to właśnie ta organizacja, a nie poszczególni poszkodowani, będzie stroną w toczącym się przed sądem okręgowym postępowaniu. W konsekwencji indywidulne osoby zostaną pozbawione prawa do przedstawiania własnych dowodów w sprawie. Konsument będzie mógł jednak w każdej chwili zrezygnować z dalszego uczestnictwa w postępowaniu grupowym i wówczas nie będzie związany rozstrzygnięciem sądu w sprawie. Kolejną dobrą dla klientów wiadomością jest to, że organizacje konsumenckie będą zwolnione z kosztów sądowych, co w założeniu projektodawcy ma znieść bariery finansowe w wytaczaniu powództw przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

O tym, które organizacje konsumentów będą mogły występować jako tzw. podmioty upoważnione w postępowaniach grupowych, będzie decydował prezes UOKiK. Do jego obowiązków będzie również należało prowadzenie listy takich podmiotów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli tych organizacji. Ma to zapobiec nadużywaniu przez nie ich uprawnień, czego obawiają się środowiska skupiające przedsiębiorców. ©℗