Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, które mają im pomóc w realizacji innowacyjnych oraz ekologicznych przedsięwzięć.

Mowa o gwarancjach Biznesmax Plus i Ekomax. Te specjalnie opracowane przez BGK produkty mają zabezpieczać kredyty oferowane przez banki przedsiębiorcom. Zarówno w przypadku Biznesmax Plus, jak i Ekomax dzięki gwarancjom udzielanym przez BGK firmy będą mogły zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kapitału kredytu uzyskanego z banków uczestniczących w programie, a kwota zabezpieczenia gwarancją może sięgnąć nawet 2,5 mln euro (równowartości w złotych). Jednak nie tylko gwarancja ma być magnesem przyciągającym przedsiębiorców do korzystania z nowej oferty BGK. – Oba zaproponowane rozwiązania są nowatorskie i atrakcyjne, bo łączą w sobie dwa różne benefity. Przedsiębiorcy otrzymują nie tylko bezpłatne zabezpieczenie kredytu, lecz także dofinansowanie do spłaty kredytu lub do odsetek. I to wszystko jest połączone w ramach jednego instrumentu, wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu są realizowane w jednym miejscu, tj. banku kredytującym – mówi Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK.

Docelowo pożyczki gwarantowane nowymi instrumentami łączącymi gwarancje z dopłatami z funduszy unijnych będzie można uzyskać w kilkunastu bankach. Aktualnie BGK podpisała już umowy z 14 bankami. – Obecnie oferowane są już w Pekao SA oraz w BOŚ, ale kolejne instytucje będą uruchamiać je w najbliższych tygodniach – zapowiada BGK.

Wśród korzyści dla przedsiębiorców są m.in.: brak konieczności zastawiania majątku w części objętej gwarancją, korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w banku, brak kosztu zabezpieczenia kredytu, zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu dzięki dotacji w formie dopłaty do kapitału albo do odsetek.

Obie oferty są wspierane ze środków unijnych – z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wartość europejskich środków na te instrumenty to ponad 1,8 mld zł, w tym 625 mln zł na dofinansowanie kredytów w formie dopłat do kapitału lub odsetek. Kwota środków przeznaczona na gwarancje pozwoli na udzielenie kredytów o wartości 5,5 mld zł. – Biorąc pod uwagę, że średnie zabezpieczenie kredytu gwarancją to ok. 2 mln zł, szacujemy, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 2 tys. przedsiębiorców – szacuje dyrektor Piotr Natkański.

BGK spodziewa się sporego zainteresowania – podobnie jak było to w przypadku analogicznego rozwiązania, które BGK uruchomił w poprzednich latach.

gwarancje biznesmax plus dla innowacyjnych

Co to jest? To bezpłatne zabezpieczenie zobowiązania kredytowego z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do oprocentowania kredytu lub do kapitału kredytu.

Dla kogo? Dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz tzw. small mid-caps (małych spółek o średniej kapitalizacji – tak unijne instytucje określają podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP) lub mid-caps (czyli spółek o średniej kapitalizacji, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, niebędącymi MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji)

Na co? Gwarancja może służyć zabezpieczeniu kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Kredyty inwestycyjne mają przede wszystkim być udzielane na realizację przez przedsiębiorców projektów w obszarach takich jak nowe technologie, ekoinnowacje czy cyfrowa transformacja. Przykładowo mogą być to:

  • instalacje odnawialnych źródeł energii służące wytworzeniu i magazynowaniu energii wykorzystywanej na potrzeby własne przedsiębiorstwa w celu uruchomienia, prowadzenia lub rozwoju działalności produkcyjno-usługowej (np. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania produkcji, pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń, systemu odzyskiwania energii itp.);
  • nowe, ulepszone wyroby lub usługi, których wpływ na środowisko w całym cyklu życia jest znacząco zminimalizowany (np. zmiany w materiałach i komponentach, parametrach technicznych, funkcjonalności, wydłużenie czasu użytkowania);
  • nowe lub znacząco zmienione metody produkcji lub dostaw, których wdrożenie będzie skutkować zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko;
  • inwestycje wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej (np. mające na celu zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego, odzyskiwanie surowca z procesów produkcyjnych, technologie bezodpadowe, niskoodpadowe technologie produkcji, technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych, instalacje do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów).

Z kolei kredyty obrotowe z gwarancją przedsiębiorca może otrzymać na szeroko pojętą działalność innowacyjną. Przykładowo gwarancję może dostać przedsiębiorca, który: prowadzi działalność na terenie parku technologicznego lub specjalnej strefy ekonomicznej, zgłosił do ochrony lub ma prawa wyłączne na wynalazek lub wzór użytkowy, ma status centrum badawczo-rozwojowego lub funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy, w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował projekt polegający na wprowadzeniu na rynek nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu itp.

Czas gwarancji. Maksymalny okres gwarancji: w przypadku kredytu inwestycyjnego – 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna) i 10 lat (pomoc de minimis), w przypadku kredytu obrotowego – 63 miesiące.

gwarancje ekomax dla efektywnych energetycznie

Co to jest? To bezpłatna gwarancja spłaty kredytu, a dodatkowo można – po spełnieniu określonych warunków – otrzymać również dotację w formie dopłaty do kapitału kredytu.

Dla kogo? Przedsiębiorcy z sektora MSP oraz small mid-caps i mid-caps.

Na co? Narzędzie skupia się na wspieraniu działań przedsiębiorców związanych z efektywnością energetyczną, takich jak termomodernizacja budynków, wdrażanie oszczędnych rozwiązań energetycznych lub inne działania, które przyczyniają się do oszczędności zużycia energii pierwotnej.

Maksymalny okres gwarancji: 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna); 10 lat (pomoc de minimis).©℗