Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nieprawomocnym wyroku sądu I instancji, który za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wymierzył surową karę.

Artykuł 152 ustawy o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 30) mówi, że „kto, będąc odpowiedzialnym w instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, biurze usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziale zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego za przekazanie informacji KNF, podaje informacje niezgodne ze stanem faktycznym albo w inny sposób wprowadza w błąd ten organ, podlega grzywnie do 1 mln zł albo karze pozbawienia wolności do 2 lat, albo obu tym karom łącznie”. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, to grzywna może wynieść do 500 tys. zł, a kara pozbawienia wolności do roku. Możliwe jest też orzeczenie obu tych kar łącznie.

KNF poinformował, że sąd I instancji w zainicjowanym przez urząd w lipcu 2020 r. postepowaniu wydał wyrok skazujący za przestępstwo polegające właśnie na nieprawidłowym wykonaniu obowiązków informacyjnych względem KNF.

Sąd, jak informuje KNF, uznał prezesa i wiceprezesa spółki akcyjnej za winnych popełnienia zarzucanych czynów i wymierzył im kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na dwa lata. W przypadku wiceprezesa sąd dodatkowo uznał go za winnego popełnienia przestępstwa polegającego na niezłożeniu w terminie w sądzie rejestrowym rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania z jej działalności. Wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 dziennych stawek po 40 zł i zobowiązał go do pokrycia kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny, więc KNF nie ujawnia, o którą firmę chodzi. Wiadomo tylko, że spółka jest małą instytucją płatniczą, czyli na ze względu na mniejszą skalę działalności podlega ograniczonym regulacjom. Komisja informuje o wyroku, by zarządy spółek nadzorowanych przez regulatora nie lekceważyły obowiązków informacyjnych. Jak bowiem pokazuje opisywana sprawa, grozi za to odpowiedzialność karna. ©℗