Przedsiębiorcy mogą już składać wniosek do EUIPO o dofinansowanie z programu SME Fund 2024. Warto się spieszyć, bo decyduje kolejność zgłoszeń. Z unijnego wsparcia można pokryć nawet 75 proc. kosztów opłat urzędowych.

Tegoroczna edycja popularnego unijnego Funduszu MŚP „Ideas Powered for business – SME Fund 2024” rozpoczęła się 22 stycznia. To inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Program ma zachęcać do ochrony własności intelektualnej, przede wszystkim do rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zgłoszeń patentów. Polskim firmom doskonale jest już znany z poprzednich edycji, co potwierdzają statystyki opublikowane przez EUIPO. – W 2023 r. Polacy zajęli drugie miejsce pod względem liczby składanych wniosków (4140 zgłoszeń), przodowali Hiszpanie (5038) – informuje Monika Chrobak, główna specjalistka w departamencie innowacyjności i komunikacji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (urząd udziela polskim przedsiębiorcom informacji na temat unijnego funduszu).

Dla kogo?

Program jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zarejestrować znak towarowy, wzór przemysłowy lub uzyskać patent na wynalazek. Chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej (w tym w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą), które nie przekraczają progów zatrudnienia i przychodów określonych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE z 2002 r. L124 s. 36). Chodzi o podmioty, które zatrudniają nie więcej niż 250 osób i mają obroty na poziomie maksymalnie 50 mln euro lub sumę bilansową na poziomie nie wyższym niż 43 mln euro. Ponadto wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie albo na terytoriach, które w momencie składania wniosku znajdują się pod skuteczną kontrolą rządu Ukrainy.

– Dodatkowo prawo ubiegania się o finansowanie z Funduszu MŚP mają również fundacje, ale pod warunkiem że jeden lub większa liczba organów publicznych kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie mniej niż 25 proc. ich kapitału lub praw głosu – wskazuje Marek Rumak z kancelarii AOMB Polska.

Co istotne, podmioty, które dostały wsparcie w poprzednich latach, mogą się o nie ubiegać ponownie w bieżącym roku.

Wielkość wsparcia

Dotacje są udzielane w formie voucherów (rodzaj talonu). Przedsiębiorca, którego wniosek zostanie oceniony pozytywnie, otrzyma ten swoisty bon, który będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z rejestracją praw własności intelektualnej. Dostępne są cztery rodzaje voucherów:

Voucher na zgłoszenie nowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać do 1000 euro w związku ze zgłoszeniem nowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przy czym w ramach tej kwoty będzie mógł otrzymać zwrot maksymalnie:

  • 75 proc. wniesionych opłat za zgłoszenie w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (zgłoszenia do UPRP i innych urzędów krajów członkowskich UE);
  • 75 proc. opłat za zgłoszenie na obszarze UE (zgłoszenia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO);
  • 50 proc. opłat za zgłoszenie poza obszarem UE (zgłoszenia do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO – przy czym ten rodzaj dofinansowania jest dostępny jedynie firmom z państw członkowskich UE).

Voucher na zgłoszenia wynalazków. Unijni i ukraińscy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 3500 euro w związku ze zgłoszeniami wynalazków. Przy czym będą mogli z niego otrzymać zwrot maksymalnie:

  • 75 proc. opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie);
  • 75 proc. opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (w Europejskim Urzędzie Patentowym, EPO) ;
  • 50 proc. kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do EPO.

Voucher na zgłoszenia nowych odmian roślin. Umożliwi on uzyskanie zwrotu do 1500 euro dla zgłoszeń nowych odmian roślin. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot maksymalnie 75 proc. poniesionej opłaty za internetowe zgłoszenia oraz 75 proc. opłat za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Voucher IP Scan. Można go przeznaczyć na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (UPRP zapowiada, że w Polsce usługa będzie dostępna od II kw. br.).

– W tym roku przedsiębiorcy zgłaszający wynalazki mają możliwość odzyskania do 50 proc. kosztów obsługi prawnej, podczas gdy wcześniej było możliwe pokrycie tylko części kosztów wynikających z opłat. Suma zwrotu kosztów obsługi prawnej może sięgnąć nawet 2000 euro – mówi Marek Rumak.

Budżet i terminy

Całkowity budżet to 20 mln euro (nieco mniej niż w ub.r., kiedy do rozdysponowania było 25 mln euro). Przy czym gros z tej kwoty przeznaczono na bony na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz na bony na usługę – 18,85 mln euro. Zaledwie 1 mln euro przeznaczono na patenty, a 150 tys. euro na bony na prawa ochrony nowych odmian roślin.

Wnioski można składać do 6 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. – Scenariusz, że pula zostanie wyczerpana wcześniej, jest bardzo prawdopodobny szczególnie w przypadku bonów na patenty, bo pula jest stosunkowo niewielka – mówi Marek Rumak.

Co ważne, żeby móc otrzymać zwrot, najpierw trzeba zawnioskować o bon i otrzymać go, a dopiero później zrobić zgłoszenie, wnieść opłaty i wnioskować o zwrot środków. Nie można dokonać wydatku wcześniej, przed uzyskaniem bonu. – Formalnie bony trzeba najpierw aktywować (czyli np. zgłosić znak i opłacić go) w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania grantu, przy czym okres na aktywację można wydłużyć maksymalnie do czterech miesięcy – tłumaczy Marek Rumak. ©℗

Jak przebiega procedura

KROK 1. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Do złożenia wniosku trzeba załączyć:

• deklarację podatnika VAT (można ją pobrać https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka);

• zaświadczenie o prowadzonym rachunku bankowym (z banku przedsiębiorcy);

• pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek.

KROK 2. Złożenie wniosku o przyznanie bonu refundacyjnego. Należy to zrobić w dwóch etapach. W pierwszym należy założyć konto użytkownika i profil MŚP na stronie internetowej Ideas Powered for business – Fundusz MŚP (wskazówki pod adresem: https://www.euipo.europa.eu/pl/discover-ip/sme-fund/overview), a w drugim etapie należy złożyć elektroniczny formularz. Wnioskodawcy muszą obowiązkowo skorzystać z elektronicznego formularza wniosku (eForm) znajdującego na koncie Funduszu MŚP na 2024 r., a więc złożenie formularza w formie papierowej będzie oznaczać odrzucenie wniosku.

KROK 3. Rozpatrzenie wniosków przez EUIPO. Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia i do momentu wyczerpania puli środków. Dniem oceny wniosków jest każdy piątek (przy czym są oceniane wnioski, które napłynęły w poprzednim tygodniu).

KROK 4. Przyznanie bonu. Decyzja o przyznaniu bonu zapada w terminie maksymalnie 10 dni roboczych (liczone od piątku, w którym jest dokonywana ocena).

KROK 5. Aktywacja bonu. Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to przedsiębiorca może przystąpić do realizacji bonu. Co istotne, czas na aktywację to dwa miesiące od dnia otrzymania decyzji (przy czym termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące).

KROK 6. Wniesienie opłat. Konieczne jest wniesienie całości opłat za dokonane zgłoszenia.

KROK 7. Złożenie wniosku o zwrot poniesionych kosztów.

KROK 8. Zwrot trafia na konto przedsiębiorcy.©℗