Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to równie gorący temat powyborczy, jak emerytury czy 800 plus. Czy po sformowaniu nowego rządu jest szansa na poprawę sytuacji osób prowadzących działalność gospodarczą? Co proponują w zakresie składek ZUS poszczególne ugrupowania?

Jak jest obecnie ze składkami do ZUS i jacy przedsiębiorcy muszą je płacić?

Osoba musi płacić składki do ZUS, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, w tym wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jest wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • jest akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej, który wnosi do spółki wkład w postaci świadczenia pracy lub usług,
 • jest komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej,
 • wykonuje wolny zawód,
 • jest twórcą lub artystą,
 • prowadzi publiczną lub niepubliczną szkołę lub formę wychowania przedszkolnego.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie będzie płacić składek w sytuacji zbiegu ubezpieczeń, czyli gdy ma inne tytuły do ubezpieczenia, na przykład jednocześnie pracuje na etacie.

Terminy płatności składek

Od 2022 roku obowiązują trzy terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:
• Do 5. dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
• Do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
• Do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek.


Jakie składki przedsiębiorca rozlicza i opłaca za siebie

Przedsiębiorca musi rozliczać i opłacać do ZUS składki za siebie na:

 • ubezpieczenia społeczne, które obejmują ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe - są one obowiązkowe;
 • ubezpieczenie chorobowe - jest dobrowolne;
 • składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS);
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Trzecia droga. Dobrowolny ZUS jako gwarancja

15 września liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) podpisali 12 gwarancji programowych dot. m.in dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, przeznaczenia 6 proc. PKB na edukację, wprowadzenia rodzinnego PIT-u, czy akademiku za złotówkę.

Według założeń Trzeciej Drogi dobrowolny ZUS ma być adresowany dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością. - Jeżeli firma wpada w tarapaty to rolą państwa jest ochronić tę firmę, utrzymać ją, a nie dokładać i dokręcać kolejne podatki. Dajemy gwarancje dobrowolnego ZUS-u, pomocy dla mikrofirm, stawiamy na przedsiębiorców – zapewniał we wrześniu Kosiniak-Kamysz.

Trzecia droga chce też regulacji składki zdrowotnej. Ma zamiar cofnąć zmiany z Polskiego Ładu, które sprawiły, że nie można odliczyć jej od podatku.

Konfederacja za dobrowolnym ZUS-em

Program Trzeciej drogi 18 października zakwestionowali posłowie posłowie Konfederacji Michał Wawer i Grzegorz Płaczek. Według nich Trzecia Droga kłamała, że chce wprowadzić dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Podkreślili, że faktyczny dobrowolny ZUS ma w programie Konfederacja, projekt w tej sprawie złoży w nowej kadencji Sejmu.

Michał Wawer, stwierdził, że PSL podchwycił postulat dobrowolnego ZUS od Konfederacji, a kiedy przyszło co do czego, zaczyna się z niego wycofywać. - Politycy centrolewicowej koalicji zaczynają się już rakiem wycofywać ze swoich obietnic wyborczych. Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o obietnice dotyczące dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, wyjaśnił, że chodzi o wakacje od ZUS-u i to nie dla wszystkich, tylko dla niektórych, żeby ci, którzy mają najtrudniejszą sytuację finansową, raz w roku, i to nie wiadomo, i pod warunkiem, że się urzędnik zgodzi, będą mogli nie płacić ZUS - mówił Wawer.

Zaznaczył, że dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców jest starym postulatem środowiska wolnościowego i narodowego. - Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców tak, jak to jest zapisane w programie Konfederacji i naszym projekcie ustawy, który złożymy zaraz na początku nowej kadencji Sejmu, polega na tym, że każdy przedsiębiorca może wybrać, czy chce przekazywać składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS, czy nie - powiedział polityk. Dodał, że w taki sposób dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców był opisany w programie PSL udostępnionym na stronie ludowców w lutym, we wrześniu natomiast - jak mówił - program został "podmieniony, by dostosować postulat do nowej rzeczywistości".

O ciężkiej sytuacji przedsiębiorców mówił też Krzysztof Bosak podczas debaty w TVP. - Rrząd sam niszczył w Polsce miejsca pracy, dawał gigantyczne dofinansowania międzynarodowym korporacjom jak Volkswagen czy Intel, a polskim przedsiębiorcom podwyższał ZUS.

Co o składce zdrowotnej i dobrowolnym ZUS-ie mówi KO?

Tak o ulgach w ZUS pisze w swoim programieKoalicja Obywatelska: "Wprowadzimy „urlop dla przedsiębiorców”: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Wrócimy też do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych."

We wrześniu po przedstawieniu 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Izabela Leszczyna z KO na konwencji wyborczej wyjaśniała, na czym ma polegać urlop dla przedsiębiorców. - To jeden miesiąc w roku bez składek na ubezpieczenia społeczne, ale ze świadczeniem urlopowym w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia – mówiła. - Kolejnym konkretem jest zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Państwo ma dbać o to, którzy pracują, płacą podatki, a w sposób szczególny o tych, którzy tworzą miejsca pracy.

Eksperci są zdania, że zawieszenie ZUS, czyli tzw. wakacje od ZUS ma być adresowane do osób zmagających się z kłopotami finansowymi, np. stale ponoszącymi straty w działalności gospodarczej.

Dobrowolny ZUS. Co politycy PIS obiecują przedsiębiorcom?

W programie PIS nie znajduje się żadna wzmianka o ewentualnych zmianach dotyczących składki zdrowotnej i dobrowolnym ZUS, która obecnie stanowi dodatkowy obciążenie dla przedsiębiorców. Politycy podkreślają, że w okresie rządów PIS doszło do obniżenia podatku CIT, co zaowocowało stworzeniem bardziej sprzyjających warunków dla działalności przedsiębiorców oraz wzrostem ich konkurencyjności. W ramach podsumowania swoich rządów, wskazują także na skuteczne wprowadzenie tarcz antykryzysowych.

Dobrowolny ZUS. Co Lewica mówi o dobrowolnym ZUS?

Również opublikowany program Lewicy nie wspomina o dobrowolnym ZUS. Zapowiada jednak zniesienie ryczałtowego ZUSu, poprzez likwidację limitów dla proporcjonalnej składki na ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wybrać rozliczanie proporcjonalne do przychodu - tak jak w małym ZUS-ie - lub według starych zasad. Według ugrupowania skorzystają na tym zwłaszcza mali przedsiębiorcy.

Program Lewicy przewiduje m.in. 100 proc. płatne zwolnienie lekarskie, podwyżka płacy minimalnej oraz zmiany w urlopach. Kandydaci obiecują też Obniżkę VAT oraz uproszczenia przepisów dotyczących podatku dochodowego.

Co mówią obecne przepisy o dobrowolnym ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym?

Jeżeli osoba nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, może przystąpić do nich dobrowolnie. Może to zrobić, jeśli znajduje się w jednej z następujących sytuacji:

 • mieszka w Polsce,
 • nie mieszka w Polsce, ale była wcześniej objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi w Polsce,
 • nie mieszka w Polsce, ale mają do niej zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoba objęta dobrowolnymi ubezpieczeniami jest związana z nimi od dnia, który wskaże w zgłoszeniu o ich objęcie. Jednakże ten dzień nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia zgłoszenia do odpowiednich instytucji.

W okresie od dnia objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami do dnia ich ustania, osoba musi rozliczać i opłacać składki na te ubezpieczenia za każdy miesiąc.

Ubezpieczenia dobrowolne ustają:

 • od dnia, który zostanie wskazany we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym zostanie złożone zgłoszenie wyrejestrowania,
 • od dnia, w którym powstanie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, na przykład gdy zostanie zawarta umowa o pracę.

Jeśli osoba będzie ubezpieczona dobrowolnie dłużej niż przez 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Wówczas otrzyma świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na jej koncie w ZUS.